Προβολή του Οδηγός Χρήστη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις σημάνσεις, τα πλήκτρα, τις οθόνες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις παρέχονται επίσης στην ενότητα "Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας" που περιλαμβάνεται στη συσκευή. Δείτε επίσης αυτές τις οδηγίες.
Σημάνσεις
Οι προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια, οι περιορισμοί και οι προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, χρήσιμες συμβουλές και άλλες πληροφορίες υποδεικνύονται με τις παρακάτω σημάνσεις.
 
Υποδηλώνει προειδοποίηση για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρείτε πάντα αυτές τις προειδοποιήσεις.
 
Υποδεικνύει μια προφύλαξη για την αποτροπή του κινδύνου τραυματισμού ή υλικής ζημιάς εκτός από ένα σφάλμα του προϊόντος, λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρείτε πάντα αυτά τα σημεία προσοχής.
Επισημαίνει μία ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελείται. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις παραγράφους και βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείτε τις ενέργειες που περιγράφουν.
Υποδεικνύει σημαντικές απαιτήσεις λειτουργίας και περιορισμούς που πρέπει πάντα να τηρούνται κατά τη χρήση αυτής της συσκευής. Τηρείτε πάντα αυτά τα σημαντικά στοιχεία, για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, σφάλματα ή υλικές ζημιές λόγω ακατάλληλης λειτουργίας της συσκευής.
Επισημαίνει διευκρινίσεις σχετικά με μία λειτουργία, ή πρόσθετες επεξηγήσεις για μία διαδικασία.
Υποδεικνύει χρήσιμες λειτουργίες ή συμβουλές για τη χρήση της συσκευής.
Πλήκτρα και κουμπιά
Τα πλήκτρα του πίνακα χειρισμού και τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται με την παρακάτω μορφή:
Τύπος
Παράδειγμα
Πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου
Ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου
<Ρυθμίσεις Λειτουργιών>
<Ακύρωση;>
Κουμπιά και άλλα κείμενα του περιβάλλοντος εργασίας που εμφανίζονται στην οθόνη υπολογιστή
[Preferences]
[OK]
//
Τα πλήκτρα ,  και στον πίνακα λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την επιλογή του στοιχείου που θέλετε στις ρυθμίσεις, αλλά η περιγραφή τους παραλείπεται στον Οδηγό Χρήστη. Η ενέργεια για την επιλογή του <XXXXX> μέσω του ή του και πατώντας το απεικονίζεται παρακάτω στον Οδηγό Χρήστη.
1
Επιλέξτε <XXXXX>.
Οθόνη
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη αφορούν το C1538P. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες. Επίσης, η εμφάνιση του προγράμματος οδήγησης και του λογισμικού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοσή τους.
Εικόνες
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη προέρχονται από το "C1538P", εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.
80YS-0AE