Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Η λειτουργία κατάστασης αναστολής λειτουργίας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας απενεργοποιώντας προσωρινά ορισμένες εσωτερικές διεργασίες της συσκευής. Εάν δεν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στη συσκευή για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, πατώντας απλώς το  (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στον πίνακα ελέγχου.
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
Όταν η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής, το πλήκτρο  (Εξοικονόμηση Ενέργειας) ανάβει με κίτρινο και πράσινο χρώμα.
Περιπτώσεις στις οποίες η συσκευή δεν εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία
Όταν η ενδεικτική λυχνία Δεδομένων είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει
Όταν η συσκευή εκτελεί κάποια λειτουργία, όπως προσαρμογή ή καθαρισμό
Όταν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού
Όταν προβάλλεται η οθόνη του μενού
Εάν η ρύθμιση <Χρον. Ρυθμ.Εξόδου από Εξ. Ενέργ./Αναστ.> έχει οριστεί σε <Off> όταν παρουσιάζεται σφάλμα
Όταν εμφανίζεται η οθόνη SSID/κλειδιού δικτύου για απευθείας σύνδεση
Όταν εισάγονται ή εξάγονται ρυθμίσεις
Έξοδος από την κατάσταση αναστολής
Μπορείτε να πατήσετε  (Εξοικονόμηση Ενέργειας) ή οποιοδήποτε πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας για έξοδο από την κατάσταση αναμονής.
Όταν θέλετε να ορίσετε τον χρόνο αυτόματης αναστολής λειτουργίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση <Χρόνος Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας> ώστε η συσκευή να εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί προτού η συσκευή εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>  <Χρόνος Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας>   ή για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που παρέρχεται προτού η συσκευή μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναστολής.
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία η συσκευή θα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας κάθε ημέρα της εβδομάδας. <Εβδομαδ. Προγρ. Αυτ.Αναστολής Λειτ/γίας>
Κατανάλωση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
Μπορείτε να καθορίσετε το ποσό της ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος) που θα καταναλώνει η συσκευή όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, για να ορίσετε την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>  <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>  επιλέξτε <Χαμηλή Τιμή> ή <Υψηλή Τιμή>.
Αλλαγή της ρύθμισης κατάστασης αναστολής σε καθορισμένη ώρα
Μπορείτε να διαμορφώσετε μια ρύθμιση ώστε η συσκευή να εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής την προκαθορισμένη ώρα. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε μια ρύθμιση ώστε η κατάσταση αναστολής να απενεργοποιείται την προκαθορισμένη ώρα.
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>  <Χρον. Ρυθμ.Εξόδου από Εξ. Ενέργ./Αναστ.>   ή για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει προτού η συσκευή επιστρέψει αυτόματα από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
80YS-02C