Ρύθμιση ήχων

Η συσκευή παράγει ήχους σε διάφορες περιπτώσεις, όπως όταν πατάτε τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου ή όταν παρουσιάζεται κάποια δυσλειτουργία. Μπορείτε να καθορίσετε αν θέλετε να ρυθμίσετε κάθε ήχο ξεχωριστά.
1
Επιλέξτε <Ρύθμιση> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>.
3
Επιλέξτε μια ρύθμιση  επιλέξτε <On> ή <Off>.
Στοιχεία ρύθμισης
Περιγραφή
<Ήχος Πλήκτρων>
Ήχος που παράγεται κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου
<Ήχος Λάθους Ενέργειας>
Ήχος που παράγεται όταν εκτελείται μη έγκυρη λειτουργία πλήκτρων, ή όταν εισάγετε κάποιον αριθμό εκτός του έγκυρου εύρους ρύθμισης
<ΉχοςΈλλειψης Αναλώσιμ.>
Ήχος που παράγεται όταν η ποσότητα γραφίτη είναι χαμηλή
<Ήχος Προειδοποίησης>
Ήχος που παράγεται όταν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία όπως εμπλοκή χαρτιού ή άλλο σφάλμα λειτουργίας
<Ήχος Τέλους Εργασίας>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί μια λειτουργία, όπως εκτύπωση
<Τόνος Αναστ/Εξ. Ενέργειας>
Ήχος που παράγεται όταν η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχετε ρυθμίσει το <Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη> στο <On>. (Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα και να μην ακουστεί ο ήχος.)
<Τόνος Σύνδεσης>
Ήχος που παράγεται όταν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
80YS-02A