Εισαγωγή χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε κείμενο και τιμές.
Εναλλαγή του τύπου κειμένου
Πατήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τον τύπο κειμένου που έχει εισαχθεί.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε <Κατάσταση Εισαγωγής> και να πατήσετε το για να αλλάξετε τον τύπο κειμένου.
Τύποι κειμένου που μπορούν να εισαχθούν
Παρακάτω παρατίθενται τα είδη κειμένου που μπορείτε να εισαγάγετε.
Κλειδί
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Μη διαθέσιμο)
0
(διάστημα) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Μη διαθέσιμο)
Πατήστε το  ή επιλέξτε το <Σύμβολο> και πατήστε το  όταν ο τύπος κειμένου που πληκτρολογείτε είναι <A> ή <a> για να εμφανιστούν στην οθόνη τα σύμβολα που μπορείτε να εισαγάγετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε τον προορισμό και πατήστε .
Διαγραφή κειμένου
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο  (Απαλοιφή), διαγράφεται ένας χαρακτήρας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (Απαλοιφή), για να διαγράψετε ολόκληρο το κείμενο που έχει εισαχθεί.
Μετακίνηση του δρομέα (Εισαγωγή διαστήματος)
Πατήστε το πλήκτρο  ή , για να μετακινήσετε το δρομέα. Για να εισαγάγετε διάστημα, μετακινήστε τον δείκτη στο τέλος του κειμένου και πατήστε το .
Παράδειγμα εισαγωγής κειμένου και αριθμών
Παράδειγμα: "Canon-1"
1
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το <A>.
2
Πατήστε επανειλημμένα το έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «C».
3
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το <a>.
4
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «a».
5
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «n».
6
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «o».
7
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το γράμμα «n».
8
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το σύμβολο «-».
9
Πατήστε επανειλημμένα το  έως ότου επιλεχθεί το <12>.
10
Πατήστε .
11
Επιλέξτε <Εφαρμογή> και πατήστε .
80YS-01Y