Προσαρμογή της οθόνης

Για ευκολότερη χρήση της οθόνης <Αρχική>, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της.
Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου τα στοιχεία που εμφανίζονται και να προσαρμόσετε την οθόνη για ευκολότερη επιλογή των λειτουργιών.
Αλλαγή της Εμφανιζόμενης Γλώσσας
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.
80YS-027