Έλεγχος του αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Μπορείτε να ελέγξετε ξεχωριστά το σύνολο σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Ο αριθμός των εκτυπώσεων περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις και τη λίστα, καθώς και εκτυπώσεις δεδομένων από υπολογιστές.
1
Επιλέξτε <Έλεγχος Μετρητή> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Πληροφορίες Μετρητή>.
3
Ελέγξτε τον συνολικό αριθμό εκτυπωμένων σελίδων.
<113: Σύνολο (Α&Μ/Μικρό)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό ασπρόμαυρων σελίδων που έχουν εκτυπωθεί.
<123: Σύνολο (Πλήρες χρώμα+1 χρώμα/Μικρό)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων σελίδων που έχουν εκτυπωθεί.
<301: Εκτύπωση (Σύνολο 1)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί.
Πατήστε <Υπηρεσία Εποπτείας>  <Δοκιμή Επικοινωνίας> για να ελέγξετε την επικοινωνία με τον απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης. Όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία, στέλνονται περιοδικά πληροφορίες για τη συσκευή στον απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης. Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή που παρέχει την υπηρεσία, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
Μπορείτε να εκτυπώσετε μία λίστα που εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτύπωση.
Έξοδος Αναφοράς  <Αναφορά Μετρητή>
Για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες καταμέτρησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
80YS-08H