Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας

Αν διαμορφώσετε τη λειτουργία φιλτραρίσματος πακέτων ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP ή διεύθυνση MAC, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
80YS-048