Διαχείριση αρχείων καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αρχεία καταγραφής για να ελέγχετε ή να αναλύετε πώς χρησιμοποιείται η συσκευή. Στα αρχεία καταγραφής καταγράφονται διάφορες πληροφορίες για κάθε ενέργεια, όπως ημερομηνία/ώρα εργασίας, όνομα χρήστη, τύπος εργασίας, τύπος λειτουργίας και αποτέλεσμα εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαχείριση των αρχείων καταγραφής.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Συλλογή αρχείων καταγραφής ελέγχων» και προκύψει σφάλμα στην περιοχή μνήμης την οποία διαχειρίζεται αυτή η λειτουργία, εκτελείται αυτόματα αρχικοποίηση και στη συνέχεια εμφανίζεται οθόνη σφάλματος.
Αν μπορείτε να αποκτήσετε το αρχείο καταγραφής ελέγχων πριν συμβεί το σφάλμα, κάντε κλικ στη [Download Audit Log] για να αποκτήσετε το αρχείο καταγραφής και έπειτα κάντε κλικ στο [OK].
Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε το αρχείο καταγραφής ελέγχων πριν συμβεί το σφάλμα, κάντε κλικ στο [OK].
Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, συνεχίζεται η συλλογή των αρχείων καταγραφής ελέγχων, και η διαδικασία αυτόματης αρχικοποίησης καταχωρίζεται στο αρχείο καταγραφής.

Έναρξη καταχώρισης αρχείων καταγραφής

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αρχίσετε να καταχωρίζετε αρχεία καταγραφής.
Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Audit Log Information]  Κάντε κλικ στην [Start] για [Audit Log Collection:]
Εάν η Κατανάλωση σε Αναμονή έχει οριστεί σε [High], δεν συλλέγονται αρχεία καταγραφής όταν η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής.
Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο καταγραφής σύνδεσης δικτύου ή ένα αρχείο καταγραφής διαχείρισης συσκευής, κάντε κλικ στο [Device Management] [Save Audit Log] επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Save Audit Log] κάντε κλικ στο [OK] [Apply Setting Changes].
Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη συλλογή των αρχείων καταγραφής λόγω διακοπής ρεύματος, κ.λπ., η συλλογή συνεχίζει με την επανεκκίνηση της συσκευής, από το αρχείο καταγραφής που συλλεγόταν πριν απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Αν διακόψετε τη συλλογή των αρχείων καταγραφής κατά τη διάρκεια της συλλογής τους, τα αρχεία καταγραφής για την περίοδο που διακόπηκε η συλλογή δεν συλλέγονται όταν αρχίσει ξανά η συλλογή.

Εξαγωγή αρχείου καταγραφής ως αρχείου

Τα διάφορα αρχεία καταγραφής μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν σε υπολογιστή ως αρχεία CSV, τα οποία ανοίγουν με εφαρμογή επεξεργασίας αρχείων CSV ή με εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.
Για την εξαγωγή τους ως αρχείων, χρησιμοποιήστε TLS ή IPSec. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IPSec
Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Export Audit Logs]  [Export]  Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε το αρχείο
Αν θέλετε να διαγράψετε αυτόματα όλα τα αρχεία καταγραφής μετά την εξαγωγή τους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Delete logs from device after export] και στη συνέχεια κάντε κλικ στην [Export]. Αν κάνετε κλικ στην [Cancel], η εξαγωγή ακυρώνεται και τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται, ακόμη κι αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαγωγή τους ως αρχείων.
Η συλλογή των αρχείων καταγραφής διακόπτεται όσο εκτελείται η διαδικασία εξαγωγής.

Διαγραφή των αρχείων καταγραφής

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αρχεία καταγραφής που έχουν συλλεχθεί.
Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Delete Audit Logs]  [Delete]  [Yes]

Αποστολή αρχείων καταγραφής μέσω του πρωτοκόλλου Syslog

Οι πληροφορίες Syslog μπορούν να σταλούν σε σύστημα SIEM (πληροφορίες ασφαλείας/διαχείριση συμβάντων). Η σύνδεση με σύστημα SIEM επιτρέπει την κεντρική διαχείριση διάφορων πληροφοριών που αναλύονται από προειδοποιητικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Syslog Settings].
4
Επιλέξτε [Use Syslog Send], και ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Syslog Server Address:]
Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή Syslog με τον οποίο θα συνδεθείτε. Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
[Syslog Server Port Number:]
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από τον διακομιστή Syslog για την επικοινωνία Syslog. Αν παραμείνει κενό, θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός θύρας που προσδιορίζεται στο RFC (UDP: 514, TCP: 1468, TCP (TLS): 6514).
[Facility:]
Καθορίστε τον τύπο των μηνυμάτων καταγραφής που θα αποστέλλονται. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: [Local0] έως [Local7], [Log Alert], [Log Audit], [Security Messages], ή [LPR] προσδιορισμένο στο RFC.
[Connection Type:]
Καθορίστε τον τύπο επικοινωνίας ([UDP]/[TCP]).
[Use TLS]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το TLS για την κρυπτογράφηση πληροφοριών που διαβιβάζονται στον διακομιστή Syslog.
Όταν το [TCP] έχει επιλεγεί στο [Connection Type:], μπορείτε να ορίσετε χρήση TLS.
[Confirm TLS Certificate]/[Add CN to Verification Items]
Ορίστε αν θα επαληθεύεται το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS που αποστέλλεται κατά τη σύνδεση, καθώς και το CN (κοινό όνομα) του.
5
Κάντε κλικ στο [Update].
Προκύπτει μια μικρή καθυστέρηση μετά από κάποιο σφάλμα για ορισμένα αρχεία καταγραφής ελέγχων, επειδή η διαβίβαση στο Syslog εκτελείται μετά τον έλεγχο κάθε 30 δευτερόλεπτα.
Τα υποστηριζόμενα RFC είναι 5424 (μορφή Syslog), 5425 (TLS) και 5426 (UDP).
80YS-055