Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Τα δεδομένα συσκευής, όπως πληροφορίες ρυθμίσεων χρηστών και διάφορες τιμές ρυθμίσεων, μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν σε υπολογιστή. Μπορούν επίσης να εισαχθούν εξαχθέντα δεδομένα στη συσκευή από υπολογιστή. Τα δεδομένα που εξάγονται από τη συσκευή μπορούν να εισαχθούν σε άλλους εκτυπωτές/πολυμηχανήματα Canon, ώστε να διευκολύνεται η διαμόρφωση των ρυθμίσεων σε νέα συσκευή, π.χ. όταν αντικαθιστάτε τη συσκευή σας με νέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ρυθμίσεων που μπορούν να εισαχθούν, ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Για την εισαγωγή ή την εξαγωγή, μπορείτε να ορίσετε αν θα εισαγάγετε ή θα εξαγάγετε όλα τα δεδομένα της συσκευής, ή μόνο συγκεκριμένα δεδομένα.
Ορίστε έναν διαχειριστή για τη διαχείριση των εργασιών
Ορίστε έναν διαχειριστή με δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση εργασιών εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων. Όταν εισάγονται δεδομένα, οι ρυθμίσεις χρηστών, οι ρυθμίσεις δικτύου και άλλα δεδομένα αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η σωστή εκτέλεση κάποιων λειτουργιών ή να προκαλούνται προβλήματα στον χειρισμό της συσκευής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την εισαγωγή δεδομένων.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή εξαγωγή
Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή δυσλειτουργία της συσκευής.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων λειτουργιών/διαδικασιών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων:
Εργασίες εκτύπωσης αναφοράς
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Διαδικασία ενημέρωσης για τη λειτουργία καταχώρισης/ενημέρωσης λογισμικού
Χειρισμός από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής
Χειρισμός από το Remote UI
Μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής
Δεν μπορεί να εκτελεστεί εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων ενώ εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες/διαδικασίες:
Εργασίες εκτύπωσης αναφοράς
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Διαδικασία ενημέρωσης για τη λειτουργία καταχώρισης/ενημέρωσης λογισμικού
Εκτέλεση απενεργοποίησης της συσκευής
Εμφάνιση κωδικού σφάλματος
Μην εισάγετε ή εξάγετε σε διαφορετικές γλώσσες εμφάνισης
Αν η γλώσσα εμφάνισης διαφέρει μεταξύ της συσκευής εξαγωγής και της συσκευής εισαγωγής, οι τιμές των ρυθμίσεων μπορεί να αλλοιωθούν και να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην επεξεργάζεστε εξαχθέντα αρχεία.
Μην ανοίγετε και μην επεξεργάζεστε εξαχθέντα αρχεία XML, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή.
Κατά την εισαγωγή σε εκτυπωτές/πολυμηχάνημα Canon εκτός αυτής της συσκευής
Κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εισαχθούν. Πίνακας Ρυθμίσεις/Αποθήκευση
Κατά τη χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας
Οι ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν ο κωδικός πρόσβασης που ορίζεται στην πολιτική ασφαλείας στη συσκευή εξαγωγής συμφωνεί με εκείνον στη συσκευή εισαγωγής, ή εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή εισαγωγής. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή εισαγωγής, ορίζεται ο κωδικός πρόσβασης που έχει διαμορφωθεί για τη συσκευή εξαγωγής και στη συσκευή εισαγωγής.
80YS-056