Στοιχεία των Ρυθμίσεων Πολιτικής ασφαλείας

Τα στοιχεία των ρυθμίσεων που αφορούν την πολιτική ασφαλείας της συσκευής περιγράφονται στη συνέχεια. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία που θέλετε να εφαρμόσετε στην οθόνη ρυθμίσεων.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση απαγορεύοντας τις ασύρματες συνδέσεις.
[Prohibit Use of Direct Connection]
Τα στοιχεία <Χρήση Απευθείας Σύνδεσης> και <Διατ. Εν. Εάν Είναι Καθ. SSID/Κλ.Δικτ.> έχουν τεθεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή από φορητές συσκευές.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Εάν η επιλογή <Επιλογή Διασύνδεσης> έχει οριστεί σε <Ασύρματο LAN> ή <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN>, αλλάζει σε <Ενσύρματο LAN>. Δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση ασύρματων συνδέσεων μέσω ασύρματου δρομολογητή LAN ή σημείου πρόσβασης.
 
[USB Policy]

Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παραβιάσεις δεδομένων απαγορεύοντας τη σύνδεση USB.
[Prohibit use as USB device]
Η ρύθμιση <Χρήση ως Συσκευή USB> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB.
[Prohibit use as USB storage device]
Η ρύθμιση <Χρήση Συσκευής Αποθήκευσης USB> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB.

[Network]

[Communication Operational Policy]
Αυξήστε την ασφάλεια των επικοινωνιών απαιτώντας την εξακρίβωση υπογραφών και πιστοποιητικών.
Always verify signatures for SMS/WebDAV server functions]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Always verify server certificate when using TLS]
Οι παρακάτω ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <On>, και έχει προστεθεί σύμβολο επιλογής στο <CN>.
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΛΨ POP>
<Επιβεβ.Πιστοπ.TLS Κατά τη Χρ.Εφαρμ.AddOn>
Κατά την επικοινωνία με TLS, θα εκτελείται έλεγχος ταυτότητας για ψηφιακά πιστοποιητικά με κοινά ονόματα.
[Prohibit cleartext authentication for server functions]
Το <Χρήση Εκτύπωσης μέσω FTP> στο <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP> έχει οριστεί σε <Off>.
Το <ΛΨ SMTP> στο <Ρυθμίσεις E-mail>  <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> έχει οριστεί σε <Πάντα χρήση TLS>.
Το [Authentication Method] στο [Network Settings]  [Dedicated Port Authentication Method] έχει οριστεί σε [Mode 2].
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως διακομιστή, η πιστοποίηση απλού κειμένου και οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν πιστοποίηση απλού κειμένου δεν είναι διαθέσιμες.
[Prohibit use of SNMPv1]
Στο <Ρυθμίσεις SNMP>, οι <Χρήση SNMPv1> ορίζονται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση του SNMPv1 όταν λαμβάνετε τις πληροφορίες συσκευής από τον υπολογιστή.
Αυτή η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην επικοινωνία με δίκτυα IEEE 802.1X, ακόμα και εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο για το στοιχείο [Always verify server certificate when using TLS].
Εάν η επιλογή [Prohibit cleartext authentication for server functions] είναι ενεργοποιημένη και το λογισμικό διαχείρισης συσκευών ή η έκδοση του προγράμματος οδήγησης είναι παλιά, η σύνδεση με τη συσκευή ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις τελευταίες εκδόσεις.
 
[Port Usage Policy]

Εμποδίστε εξωτερικές παραβιάσεις κλείνοντας τις θύρες που δεν χρησιμοποιούνται.
[Restrict LPD port (port number: 515)]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης LPD.
[Restrict RAW port (port number: 9100)]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης RAW> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης RAW.
[Restrict FTP port (port number: 21)]
Στο <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP>, οι <Χρήση Εκτύπωσης μέσω FTP> ορίζονται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης FTP.
[Restrict WSD port (port number: 3702, 60000)]
Στις <Ρυθμίσεις WSD>, <Χρήση Εκτύπωσης WSD> και η επιλογή <Χρήση Αναζήτησης WSD> είναι όλα ρυθμισμένα σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών WSD.
[Restrict BMLinkS port (port number: 1900)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Restrict IPP port (port number: 631)]
Οι επιλογές <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης IPP> και <Χρήση Mopria> έχουν όλες ρυθμιστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω IPP ή Mopria™.
[Restrict SMB port (port number: 139, 445)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Restrict SMTP port (port number: 25)]
Το [SMTP RX] στο [Network Settings - E-Mail Settings] [SMTP/POP Settings] είναι αποεπιλεγμένο και δεν μπορεί να οριστεί. Η λήψη SMTP δεν είναι δυνατή.
[Restrict dedicated port (port number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Το [Use Dedicated Port] είναι αποεπιλεγμένο και δεν μπορεί να οριστεί. Δεν είναι δυνατή η χρήση ειδικών θυρών.
[Restrict Remote Operator's Software port (port number: 5900)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Restrict SIP (IP Fax) port (port number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Restrict mDNS port (port number: 5353)]
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <Off>.
<Χρήση IPv4 mDNS> και <Χρήση IPv6 mDNS> στο <Ρυθμίσεις mDNS>.
<Χρήση Mopria>
Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του δικτύου ή η εκτέλεση αυτόματων ρυθμίσεων μέσω του mDNS. Επίσης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω του Mopria™.
[Restrict SLP port (port number: 427)]
Στο <Ρυθμίσεις Εντοπισμού Multicast>, οι <Απόκριση> ορίζονται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του δικτύου ή η εκτέλεση αυτόματων ρυθμίσεων μέσω του SLP.
[Restrict SNMP port (port number: 161)]
Στο <Ρυθμίσεις SNMP>, οι επιλογές <Χρήση SNMPv1> και <Χρήση SNMPv3> έχουν οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών συσκευής από τον υπολογιστή ή η διαμόρφωση ρυθμίσεων μέσω του SNMP.

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Εμποδίστε τους μη εγγεγραμμένους χρήστες να εκτελούν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες εφαρμόζοντας ασφαλή πιστοποίηση χρήστη.
[Prohibit guest users to use device]
Η ρύθμιση <Καθορίστε PIN Διαχειριστή> έχει οριστεί σε <On>.
Γίνεται [Standard Authentication Mode] εάν έχει οριστεί η ρύθμιση [Guest Authentication Mode] για [Authentication Mode:] στις [Remote UI Authentication].
Επιπλέον, η ρύθμιση [Guest Authentication Mode] δεν μπορεί να επιλεχθεί πλέον για τη λειτουργία [Authentication Mode:] στο [Remote UI Authentication].
Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρυθμίσεις που απαιτούν δικαιώματα Διαχειριστή, ενώ και οι εργασίες εκτύπωσης από υπολογιστές ακυρώνονται.
[Force setting of auto logout]
Η επιλογή <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς> είναι ενεργοποιημένη. Ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε [Time Until Logout:] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.
 
[Password Operational Policy]

Επιβάλλετε αυστηρά όρια για ενέργειες με κωδικό πρόσβασης.
[Prohibit caching of password for external servers]
Το [Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers] είναι επιλεγμένο και το [Save authentication information for login users] είναι αποεπιλεγμένο. Οι χρήστες θα πρέπει πάντα να πληκτρολογούν κωδικό πρόσβασης για να τους επιτραπεί η πρόσβαση σε εξωτερικό διακομιστή. Οι πληροφορίες πιστοποίησης του χρήστη σύνδεσης δεν διατηρούνται πλέον.
[Display warning when default password is in use]
Το [Display Warning When Default Password Is in Use] έχει επιλεγεί. Θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης της συσκευής.
[Prohibit use of default password for remote access]
Το [Allow Use of Default Password for Remote Access] έχει αποεπιλεγεί. Δεν είναι δυνατή η χρήση του προεπιλεγμένου εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης κατά την πρόσβαση στη συσκευή μέσω υπολογιστή.
 
[Password Settings Policy]

Εμποδίστε τρίτους να μαντεύουν εύκολα τους κωδικούς πρόσβασης ορίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο πολυπλοκότητας και μια περίοδο ισχύος για τους κωδικούς πιστοποίησης των χρηστών.
[Set minimum number of characters for password]
Το [Set Minimum Number of Characters for Password] έχει αποεπιλεγεί. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός κωδικού πρόσβασης με λιγότερους χαρακτήρες από τον αριθμό που έχει οριστεί για τον [Minimum Number of Characters].
[Set password validity period]
Το [No Expiry for Password] έχει αποεπιλεγεί.
Το [Set Password Validity Period] έχει επιλεγεί. Καθορίστε την περίοδο λήξης του κωδικού πρόσβασης στο [Validity Period:].
[Prohibit use of 3 or more identical consecutive characters]
Το [Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters] έχει επιλεγεί. Δεν είναι δυνατό να οριστεί κωδικός πρόσβασης που περιλαμβάνει τον ίδιο χαρακτήρα τρεις ή περισσότερες φορές στη σειρά.
[Force use of at least 1 uppercase character]
Το [Force Use of at Least 1 Uppercase Character] έχει επιλεγεί. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα.
[Force use of at least 1 lowercase character]
Το [Force Use of at Least 1 Lowercase Character] έχει επιλεγεί. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα.
[Force use of at least 1 digit]
Το [Force Use of at Least 1 Digit] έχει επιλεγεί. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα.
[Force use of at least 1 symbol]
Το [Force Use of at Least 1 Symbol] έχει επιλεγεί. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σύμβολο.
 
[Lockout Policy]

Εμποδίστε τη σύνδεση χρηστών για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από έναν ορισμένο αριθμό διαδοχικών άκυρων προσπαθειών σύνδεσης.
[Enable lockout]
Το [Enable Lockout] στο [Authentication Function Settings] έχει επιλεγεί. Καθορίστε τις τιμές για τις επιλογές [Lockout Threshold] και [Lockout Period].

[Key/Certificate]

Προστατεύστε σημαντικά δεδομένα εμποδίζοντας τη χρήση ασθενούς κρυπτογράφησης ή αποθηκεύοντας κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και κλειδιά σε καθορισμένο στοιχείο του εξοπλισμού.
[Prohibit use of weak encryption]
Το [Prohibit Use of Weak Encryption] έχει επιλεγεί. Δεν είναι δυνατή η χρήση ασθενούς κρυπτογράφησης. Όταν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου, μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση [Prohibit use of key/certificate with weak encryption].
[Prohibit use of key/certificate with weak encryption]
Το [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption] στο [Prohibit Use of Weak Encryption] έχει επιλεγεί. Δεν είναι δυνατή η χρήση κλειδιού ή πιστοποιητικού με ασθενή κρυπτογράφηση.
[Use TPM to store password and key]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-

[Log]

Μπορείτε να ελέγχετε ανά διαστήματα πώς χρησιμοποιείται η συσκευή, ζητώντας να τηρούνται αρχεία καταγραφής.
[Force recording of audit log]
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <On>.
<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>
<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>
<Ανάκτηση Ημερολογ. Πιστοποίησης Δικτύου>
Το <Ανάκτ.Ημερ.μεΛογ.Διαχ.> στο <Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών> έχει οριστεί σε <Επιτρέπεται>.
Τηρούνται πάντα αρχεία καταγραφής ελέγχων.
[Force SNTP settings]
Στο <Ρυθμίσεις SNTP>, οι <Χρήση SNTP> ορίζονται σε <On>. Απαιτείται συγχρονισμός ώρας μέσω SNTP. Εισαγάγετε τιμή για το [NTP Server Address] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.

[Job]

[Printing Policy]
Εμποδίστε τη διαρροή πληροφοριών κατά την εκτύπωση.
[Prohibit immediate printing of received jobs]
Το [Force Hold] έχει επιλεγεί. Μόνο το [Hold as Shared Job] στο [Condition Settings] μπορεί να οριστεί για [Action].
Η εκτύπωση δεν εκτελείται αμέσως, ακόμη κι όταν εκτελούνται εργασίες εκτύπωσης.
 
[Sending/Receiving Policy]

Περιορίστε τις λειτουργίες αποστολής για προορισμούς και περιορίστε τον τρόπο επεξεργασίας των ληφθέντων δεδομένων.
[Allow sending only to registered addresses]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Force confirmation of fax number]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Prohibit auto forwarding]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-

[Storage]

Διαγράψτε περιττά δεδομένα από τη μνήμη της συσκευής για να αποτρέπεται η διαρροή πληροφοριών.
[Force complete deletion of data]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
80YS-03K