Έλεγχος της κατάστασης και του ιστορικού εκτύπωσης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση αναμονής των εργασιών εκτύπωσης και να διαπιστώσετε αν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λειτουργίες όπως εκτύπωση ενός εγγράφου πριν από άλλα έγγραφα και παύση ή ακύρωση εκτύπωσης.
Όταν χρησιμοποιείται η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να περιορίσετε την πραγματοποίηση λειτουργιών από χρήστες σε εργασίες άλλων χρηστών, μέσω της οθόνης <ΈλεγχοςΚατάστ>. <Περιορ. Πρόσβ. σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
1
Πατήστε  (Έλεγχος Κατάστασης).
2
Επιλέξτε <Εργασία Εκτύπωσης>.
3
Επιλέξτε τις καταστάσεις και τα αρχεία καταγραφής εκτύπωσης.
Έλεγχος κατάστασης εκτύπωσης
1
Στην επιλογή <Κατάσταση Εργασίας>, επιλέξτε το έγγραφο του οποίου την κατάσταση θέλετε να ελέγξετε.
Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του επιλεγμένου εγγράφου.
Έλεγχος του ιστορικού εκτύπωσης
1
Στην επιλογή <Ημερολόγιο Εργασιών>, επιλέξτε ένα στοιχείο  επιλέξτε το έγγραφο του οποίου το ιστορικό θέλετε να ελέγξετε.
Εάν η εκτύπωση ενός εγγράφου ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το μήνυμα <OK>. Εάν δεν εκτυπωθεί το έγγραφο, επειδή ακυρώθηκε η εκτύπωση ή παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα, εμφανίζεται το μήνυμα <Error>.
Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του επιλεγμένου εγγράφου.
80YS-02J