<Προσβασιμότητα>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όπως η αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης και η ρύθμιση του χρόνου εμφάνισης των μηνυμάτων.
<Αντιστροφή Χρωμάτων Οθόνης>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Προσβασιμότητα>
Μπορείτε να αντιστρέψετε τα χρώματα της οθόνης. Αν δυσκολεύεστε να διακρίνετε την οθόνη ακόμα και μετά τη ρύθμιση της επιλογής <Φωτεινότητα Οπίσθιου Φωτισμού>, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.
<Αντίθεση>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Προσβασιμότητα>
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση (η διαφορά μεταξύ των ανοιχτών και σκούρων τμημάτων) της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το σημείο εγκατάστασης της συσκευής.
<Φωτεινότητα Οπίσθιου Φωτισμού>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Προσβασιμότητα>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της συσκευής.
<Χρόνος Εμφάν. Μηνυμ.>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Προσβασιμότητα>
Μπορείτε να καθορίσετε το διάστημα, σε δευτερόλεπτα, κατά το οποίο δύο διαφορετικά μηνύματα θα προβάλλονται εναλλάξ.
<Ταχύτητα Κύλισης>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Προσβασιμότητα>
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κύλισης της οθόνης, επιλέγοντας μεταξύ τριών επιπέδων.
80YS-076