<Προτιμήσεις>

Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις οθόνης.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι χρονικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις USB.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όπως η αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης και η ρύθμιση του χρόνου εμφάνισης των μηνυμάτων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις σχετικά με την ένταση του ήχου.
80YS-071