Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πλήρες Καλιμπράρισμα>
-
Ναι
Όχι
-
<Ρυθμ. για Αυτ. Πλήρες Καλιμπράρισμα>
<Χρόνος για Αυτ. Πλ. Καλιμπρ. στην Εκκίν.> : <Μετά την εκτύπωση της πρώτης εργασίας>, <Κατά την ενεργ του κύρ διακόπτη>
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Συχνότητα για Αυτόματο Πλήρες Καλιμπρ.> : <Κανονική>, <Υψηλή Τιμή>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>
<Δοκιμαστική Εκτύπωση>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
-
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 1>
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 2>*
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 3>*
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 4>*
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Κοινές>
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Ρύθμ.Ποσότ. Γραφ. για Έγχρωμη Εκτύπωση>
<Off (απενεργοπ.)>, <Επίπεδο 1>, <Επίπεδο 2>
Όχι
A
Settings/Registration Basic Information
<Ειδική Επεξεργασία>
<Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>
<Χαμηλή Τιμή>, <Στάνταρ>, <Υψηλ. 1>, <Υψηλ. 2>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης>
<Κατάσταση 1>: <Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
<Κατάσταση 2>: <Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Ολίσθησης Χαρτιού>
<Off (απενεργοπ.)>, <Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αυτόμ. Καθαρ. Κυλίνδρου Δευτερ.Μεταφοράς>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Άσπρης Γραμμής>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Σωστή Τοποθέτ. Κατά τη Χρήση Απλού Χαρτ.>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Σωστή Τοποθ.Πίσω Ακμής Με Χρήση Απλ.Χαρ.>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Απ.Χαρ.>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Β.Χαρτί>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
* Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.
80YS-062