Εκτυπωτής

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εκτυπωτή>
<Custom Settings>
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
<PCL>
-
-
-
<PS>
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
<PDF>
-
-
-
<XPS>
-
-
-
<Utility>
-
-
-
<Περιορισμός Εργασιών Εκτυπωτή>
<On>, <Off>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Επιλ. Επιτρέπ. Εργασ.>: <Προγραμματισμένες Εργασίες>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Εναλλ. Κατάστ. Αυτ. Επιλ. Πηγής Χαρτιού>
<Προτερ. Τροφοδ. Χαρτ. Μικρής Διάστασης>, <Προτερ. Τροφοδ. Χαρτ. Μεγάλης Διάστασης
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Τροφ. από Δίσκο ΠΧ χωρίς Πηγή Χαρτιού>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προτερ. Δίσκου ΠΧ για Αυτ.Επιλ.Πηγ.Χαρτ.>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιλογή PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <UFR II (V4)>, <PCL6 (V4)>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Ασυμφ.Μεγ.Χαρτ.για ΠηγήΧαρτ.Ελεύθ.Μεγέθ.>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προτερ. Κατακ. Εκτύπωσης για Ελεύθ. Μέγ.>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Συνθηματικού PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Κατ.Τροφ.Χαρτ. κατά τη Χρήση Προσομ. PCL>
<Κατάσταση 0>, <Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
80YS-065