Αποστολή

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις E-mail>
<Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>
<Βασικές Ρυθμίσεις>
<Χρήση ΛΨ POP>: <Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Διακομιστή POP>
<Διάστημα Ελέγχου POP>: 0 έως 99 λεπτά
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιτρέπεται TLS>
<ΛΨ SMTP>: <Off>, <On>, <Πάντα χρήση TLS>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Πιστοποίησης>
<Μέθοδος Πιστοποίησης POP>: <Στάνταρ>, <APOP>, <POP AUTH>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΛΨ POP>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<CN>: Off, On
80YS-06H