Διαχείριση Δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εισαγωγή/Εξαγωγή>
<Εισαγωγή από Μνήμη USB>
<Ναι>, <Όχι>
<Συνθηματικό>
Όχι
Όχι
-
<Εξαγωγή σε Μνήμη USB>
<Συνθηματικό>
Όχι
Όχι
-
<Περιορ. Εισαγωγής/Εξαγωγής από Υπηρ. Web>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αρχικοποίηση Ρυθμίσεων Δικτύου>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
-
<Αρχικοπ. όλων των Ρυθμ.χωρίς Ρυθμ. Δικτ.>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
-
<Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
-
80YS-06X