Πίνακας Ρυθμίσεις/Αποθήκευση

Στην οθόνη Ρυθμίσεις/Αποθήκευση, μπορείτε να επιλέξετε ή να αποθηκεύσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
Ορισμένες αλλαγές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται αμέσως, ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα παρακάτω.
Επιλέξτε <Ναι> στην οθόνη, επιβεβαιώνοντας ότι επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές.
Επιλέξτε <Εφαρμ.ΑλλαγώνΡυθμ.> στην οθόνη <Αρχική>.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να καθορίσετε διαφέρουν μεταξύ διαχειριστών και γενικών χρηστών, και ποικίλλουν ανάλογα με τους περιορισμούς που θέτει ο διαχειριστής.

Περιγραφή των ρυθμίσεων

Περιγράφει τις λειτουργίες κάθε στοιχείου ρύθμισης στην ενότητα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να ορίσετε ποικίλλουν ανάλογα με την πιστοποίηση του χρήστη και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης αναφέρονται στην ενότητα Περιγραφή ρυθμίσεων. Οι εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές αναγράφονται με έντονους κόκκινους χαρακτήρες.

"Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)"

Το στοιχείο "Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)" αναγράφεται για κάθε στοιχείο στον πίνακα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Το «Ναι» ή το «Όχι» υποδηλώνει αν οι ρυθμίσεις μπορούν/δεν μπορούν να οριστούν στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Λειτουργία Εισαγωγής όλων

Το στοιχείο "Λειτουργία Εισαγωγής όλων" αναγράφεται στον πίνακα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Αν για κάποιο στοιχείο ρύθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί ομαδική εισαγωγή, αναγράφεται «A», «B», «C» ή «Όχι». Τα «A», «B» και «C» αναφέρονται στις εξής περιπτώσεις.

Περίπτωση A

Εισαγωγή όλων στη συσκευή σας
Επαναφορά των πληροφοριών ρυθμίσεων στη συσκευή σας για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων.
 
 
Εξαγωγή
 
 
 
Εισαγωγή
 
 
 
Πληροφορίες ρυθμίσεων

Περίπτωση B

Εισαγωγή όλων στο ίδιο μοντέλο συσκευής
Ισχύει για συσκευές της ίδιας σειράς με αυτήν.
 
Εξαγωγή
 
 
 
Πληροφορίες ρυθμίσεων
 
Εισαγωγή
 
 

Περίπτωση C

Εισαγωγή όλων σε διαφορετικό μοντέλο συσκευής
Ισχύει για μοντέλα που υποστηρίζουν ομαδική εισαγωγή.
 
Εξαγωγή
 
 
 
Πληροφορίες ρυθμίσεων
 
Εισαγωγή
 
 

Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Η ενότητα αυτή υποδεικνύει ποια στοιχεία της ενότητας Ρυθμίσεις/Αποθήκευση αντιστοιχούν σε στοιχεία της λειτουργίας ομαδικής εξαγωγής του Remote UI. Το «-» υποδηλώνει στοιχεία που δεν εισάγονται/εξάγονται. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων
Τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε για τη λειτουργία ομαδικής εξαγωγής του Remote UI αναφέρονται παρακάτω.
Στοιχεία που μπορούν να επιλεχθούν με τη λειτουργία ομαδικής εξαγωγής
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Download Profile for Printer Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Authentication User Management
Security Policy Settings
AddOn Application Setting Information
80YS-05K