Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv4 της δευτερεύουσας γραμμής

Καθορίστε τη διεύθυνση IPv4 για χρήση με τη δευτερεύουσα γραμμή.
Μόνο διευθύνσεις IPv4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη δευτερεύουσα γραμμή.
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>.
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> και ορίστε τη διεύθυνση IP της δευτερεύουσας γραμμής.
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τόσο την αυτόματη ανάκτηση όσο και τη χειροκίνητη ανάκτηση. Εάν καθορίσετε και τις δυο και ορίσετε το <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> στο <Off>, χρησιμοποιείται η χειροκίνητα ρυθμισμένη διεύθυνση IP σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης ανάκτησης διεύθυνσης IP.
Αυτόματη αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP μέσω DHCP
1
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>  <Αυτόματη Λήψη>.
2
Επιλέξτε <DHCP>.
Εάν επιλέξετε <DHCP>, εκτελείται επικοινωνία για να ελεγχθεί αν παρέχονται υπηρεσίες δικτύου, ανεξάρτητα από το κατά πόσο το περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP. Συνιστάται να καταργήσετε την επιλογή αυτού του στοιχείου εάν δεν χρησιμοποιείτε DHCP.
Εισαγωγή διεύθυνσης IP με μη αυτόματο τρόπο
1
Διαμόρφωση ρύθμισης για την απενεργοποίηση της αυτόματης λήψης.
Επιλέξτε <Αυτόματη Λήψη>  <Off>.
2
Επιλέξτε <Χειροκίνητη Λήψη>.
3
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη τη μάσκα υποδικτύου.
Εισαγάγετε αυτές τις τιμές σε όλες τις οθόνες χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε .
Κατά τη σύνδεση σε άλλο δίκτυο μέσω δρομολογητή, εισαγάγετε τη διεύθυνση πύλης και διαμορφώστε επίσης την επιλογή <Ρυθμίσεις Στατικής Δρομολόγησης>. Ρύθμιση στατικής δρομολόγησης
80YS-00L