Καθορισμός της διεύθυνσης IPv4

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να καθορίσετε μια διεύθυνση IPv4: η αυτόματη αντιστοίχιση με τη χρήση DHCP ή η χειροκίνητη εισαγωγή. Επιλέξτε μια από τις δυο ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου σας. Εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης, όπως απαιτείται.

Καθορισμός της διεύθυνσης IPv4

1
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>.
3
Επιλέξτε <Χρήση IPv4> <On> για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις IPv4.
4
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> και ορίστε μια διεύθυνση IP.
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τόσο την αυτόματη ανάκτηση όσο και τη χειροκίνητη ανάκτηση. Εάν καθορίσετε και τις δυο και ορίσετε το <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> στο <Off>, χρησιμοποιείται η χειροκίνητα ρυθμισμένη διεύθυνση IP σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης ανάκτησης διεύθυνσης IP.
Αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP
1
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>  <Αυτόματη Λήψη>.
2
Επιλέξτε <Επιλογή Πρωτοκόλλου> <DHCP>.
3
Ελέγξτε ότι η ρύθμιση <Αυτ. IP> έχει οριστεί σε <On>.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Off>, αλλάξτε τη ρύθμιση σε <On>.
4
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
Εάν πατήσετε <Αυτ. IP>, πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση της διαθέσιμης διεύθυνσης IP στο δίκτυο (LAN) και κατανέμεται η τιμή για κάθε στοιχείο. Αυτή η λειτουργία αντιστοιχίζει τη διεύθυνση IP χωρίς τη χρήση διακομιστή DHCP. Ωστόσο, η επικοινωνία εκτός του εύρους του δρομολογητή δεν είναι διαθέσιμη.
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε το <DHCP> ούτε το <Αυτ. IP>, σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί κανένα από τα δυο, εκτελείται άσκοπη επικοινωνία επειδή η συσκευή προσπαθεί να ελέγξει αν παρέχεται η υπηρεσία στο δίκτυο.
Οι διευθύνσεις IP που εκχωρούνται μέσω DHCP υπερτερούν έναντι της διεύθυνσης που λαμβάνεται μέσω της λειτουργίας αυτόματης εκχώρησης διεύθυνσης IP.
Ρύθμιση με χειροκίνητη εισαγωγή
1
Διαμόρφωση ρύθμισης για την απενεργοποίηση της αυτόματης λήψης.
Επιλέξτε <Αυτόματη Λήψη> και θέστε τη ρύθμιση <Επιλογή Πρωτοκόλλου> και τη ρύθμιση <Αυτ. IP> σε <Off>.
2
Επιλέξτε <Χειροκίνητη Λήψη>.
3
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης επικοινωνίας.
Εισαγάγετε αυτές τις τιμές σε όλες τις οθόνες χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε .

Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv4

Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σύνδεσης του Remote UI στον υπολογιστή (Εκκίνηση του Remote UI). Μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
<Ρύθμ.> <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>  <Εντολή PING>  Εισαγάγετε τη διεύθυνση οποιασδήποτε άλλης συσκευής σε χρήση 
Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, εμφανίζεται το μήνυμα <Λήψη απόκρισης από τον κεντρικό υπολογιστή.>.
Ακόμη και αν ρυθμιστούν σωστά οι διευθύνσεις IP, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε διανομέα μεταγωγής, ενδέχεται να μην συνδεθεί στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, καθυστερήστε τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας της συσκευής και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ορισμός χρόνου αναμονής για τη σύνδεση σε δίκτυο
80YS-00J