Παρακολούθηση και Έλεγχος της Συσκευής μέσω SNMP

Το SNMP (Simple Network Management Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συσκευών επικοινωνίας σε ένα δίκτυο με χρήση της βάσης δεδομένων MIB (Management Information Base). Η συσκευή υποστηρίζει την έκδοση SNMPv1 και την έκδοση SNMPv3, που προσφέρει ενισχυμένη ασφάλεια. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής από έναν υπολογιστή όταν εκτυπώνετε έγγραφα ή να χρησιμοποιήσετε το Remote UI. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε είτε το SNMPv1 είτε το SNMPv3, ή και τα δύο ταυτόχρονα. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για κάθε έκδοση, ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον δικτύου και τον σκοπό χρήσης.
SNMPv1
Το SNMPv1 χρησιμοποιεί πληροφορίες που ονομάζονται "κοινότητα" για τον ορισμό του πεδίου επικοινωνίας SNMP. Επειδή αυτές οι πληροφορίες εκτίθενται στο δίκτυο σε απλό κείμενο, το δίκτυό σας θα είναι ευπαθές σε επιθέσεις. Εάν θέλετε να διασφαλίσετε την ασφάλεια του δικτύου, απενεργοποιήστε το SNMPv1 και χρησιμοποιήστε το SNMPv3.
SNMPv3
Με το SNMPv3, μπορείτε να υλοποιήσετε ένα σύστημα διαχείρισης συσκευών δικτύου που προστατεύεται με ισχυρότερα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Σημειώστε ότι το TLS πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) πριν από τη διαμόρφωση του SNMPv3 (Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS).
Το λογισμικό διαχείρισης SNMP, όταν είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή στο δίκτυο, σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τη συσκευή απομακρυσμένα από τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών του λογισμικού διαχείρισης που διαθέτετε.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Network Settings]  [SNMP Settings].
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις SNMPv1.
Εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις SNMPv1, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
[Use SNMPv1]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το SNMPv1. Ο καθορισμός των υπόλοιπων ρυθμίσεων του πρωτοκόλλου SNMPv1 είναι εφικτός μόνο όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου.
[Use Dedicated Community]
Η αποκλειστική κοινότητα είναι μια κοινότητα (ομάδα) που έχει προετοιμαστεί για διαχειριστές που χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης συσκευών. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε την ειδική κοινότητα και καθορίστε την επιλογή [MIB Access Permission]. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Ειδική Κοινότητα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να καθορίσετε ένα όνομα κοινότητας. Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε όνομα κοινότητας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[MIB Access Permission]
Για κάθε κοινότητα, επιλέξτε [Read/Write] ή [Read Only] για τα δικαιώματα πρόσβασης σε αντικείμενα MIB.
[Read/Write]
Επιτρέπει την προβολή και την αλλαγή των τιμών των αντικειμένων MIB.
[Read Only]
Επιτρέπει μόνο την προβολή των τιμών των αντικειμένων MIB.
[Community Name]
Πληκτρολογήστε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα της κοινότητας.
5
Επιλέξτε [Use SNMPv3] και διαμορφώστε το SNMPv3.
Εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις SNMPv3, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
1
Κάντε κλικ στην επιλογή [Administrator Settings].
[Use Administrator]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για χρήση του χρήστη Administrator.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές [Authentication Algorithm] και [Encryption Algorithm].
[Use Same Password as for Authentication]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται στην πιστοποίηση χρήστη.
2
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
3
Επιλέξτε [User Settings] [Register].
[User Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα χρήστη.
[MIB Access Permission]
Επιλέξτε [Read/Write] ή [Read Only] για τα δικαιώματα πρόσβασης στα αντικείμενα MIB.
[Read/Write]
Επιτρέπει την προβολή και την αλλαγή των τιμών των αντικειμένων MIB.
[Read Only]
Επιτρέπει μόνο την προβολή των τιμών των αντικειμένων MIB.
[Security Settings]
Επιλέξτε [Auth. Yes/Encrypt. Yes], [Auth. Yes/Encrypt. No] ή [Auth. No/Encrypt. No] για τον επιθυμητό συνδυασμό ρυθμίσεων πιστοποίησης και κρυπτογράφησης.
[Authentication Algorithm]
Επιλέξτε [MD5], [SHA1] ή [SHA2] ανάλογα με το περιβάλλον σας. Για [SHA2], επιλέξτε από τέσσερα μήκη κατακερματισμού (224 bit, 256 bit, 384 bit ή 512 bit).
[Encryption Algorithm]
Εάν είχατε επιλέξει [Auth. Yes/Encrypt. Yes] στο [Security Settings], επιλέξτε τον κατάλληλο αλγόριθμο πιστοποίησης για το περιβάλλον δικτύου σας.
[Authentication Password]/[Encryption Password]
Χρησιμοποιήστε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο [Authentication Password] ή το [Encryption Password] και το [Confirm], ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο [Security Settings]. Ορίστε αυτήν την επιλογή για κάθε αλγόριθμο (πιστοποίηση/κρυπτογράφηση).
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
5
Επιλέξτε [Network Settings] [SNMP Settings].
6
Καθορίστε τις ρυθμίσεις λήψης πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή.
Με το SNMP, είναι δυνατή η τακτική παρακολούθηση και λήψη πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή, όπως τα πρωτόκολλα εκτύπωσης και οι θύρες εκτυπωτή, από έναν υπολογιστή στο δίκτυο.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή της συσκευής μέσω SNMP. Για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Get Printer Management Information from Host]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή της συσκευής μέσω SNMP. Για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Απενεργοποίηση του SNMPv1
Αν απενεργοποιηθεί το SNMPv1, ορισμένες από τις λειτουργίες της συσκευής παύουν να είναι διαθέσιμες, όπως η λήψη πληροφοριών για τη συσκευή μέσω του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
Χρήση του πίνακα ελέγχου
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις SNMP μέσω του <Ρύθμ.>. <Ρυθμίσεις SNMP>
Ενεργοποίηση SNMPv1 και SNMPv3
Εάν και οι δύο εκδόσεις του SNMP είναι ενεργοποιημένες, συνιστάται να ορίσετε το δικαίωμα πρόσβασης MIB στο SNMPv1 σε [Read Only]. Το δικαίωμα πρόσβασης MIB μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα στο SNMPv1 και στο SNMPv3 (και για κάθε χρήστη στο SNMPv3). Εάν επιλέξετε [Read/Write] (πλήρες δικαίωμα πρόσβασης) στο SNMPv1, καταργούνται τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας του SNMPv3, επειδή οι περισσότερες ρυθμίσεις της συσκευής μπορούν πλέον να ελέγχονται με το SNMPv1.
80YS-00X