Ρύθμιση στατικής δρομολόγησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στατική δρομολόγηση, για να καθορίσετε μη αυτόματα τη διαδρομή δικτύου.
Για παράδειγμα, κατά την αποστολή δεδομένων από μια συσκευή συνδεδεμένη σε άλλα δίκτυα μέσω ενός δρομολογητή με την κύρια γραμμή και τη δευτερεύουσα γραμμή, τα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν μέσω της πύλης της δευτερεύουσας γραμμής αντί της πύλης της κύριας γραμμής που χρησιμοποιείται συνήθως.
*1 Πύλη κύριας γραμμής
*2 Πύλη δευτερεύουσας γραμμής
*3 Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης
Κατά τη σύνδεση σε άλλο δίκτυο μέσω δρομολογητή, εισαγάγετε εκ των προτέρων τη διεύθυνση πύλης στην επιλογή [IPv4 Settings]/[Sub Line Settings: Basic Settings]. Καθορισμός της διεύθυνσης IPv4 Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv4 της δευτερεύουσας γραμμής
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings] [Static Routing Settings].
4
Επιλέξτε [Use Static Routing].
5
Επιλέξτε [Register] στη γραμμή των στατικών πληροφοριών δρομολόγησης για εγγραφή.
Το στοιχείο [Edit] ή [Delete] εμφανίζεται για γραμμές στις οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί πληροφορίες.
6
Πληκτρολογήστε το [Destination Address] και το [Gateway Address] και πατήστε [OK] [OK].
Πατήστε το εκάστοτε πλήκτρο και εισαγάγετε την απαιτούμενη ρύθμιση.
Η σειρά διαδρομής εμφανίζεται στην επιλογή [Priority] στην οθόνη ρυθμίσεων στατικής δρομολόγησης.
Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 16 συσκευές που μπορούν να συνδεθούν.
Η επιτυχία/αποτυχία των ρυθμίσεων στατικής δρομολόγησης εμφανίζεται στην επιλογή [Routing Registration].
Όταν υποδεικνύεται αστοχία στην επιλογή [Routing Registration], επιλέξτε τις ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης που απέτυχαν και ορίστε ξανά τη διεύθυνση και τη διεύθυνση πύλης.
80YS-00Y