Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο

Συνδέστε ασύρματα τη συσκευή σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN (σημείο πρόσβασης). Εάν ο ασύρματος δρομολογητής είναι εξοπλισμένος με Ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi (WPS), η διαμόρφωση του δικτύου σας είναι αυτόματη και εύκολη. Εάν οι συσκευές δικτύου δεν υποστηρίζουν το WPS ή εάν θέλετε να καθορίσετε αναλυτικά τις ρυθμίσεις πιστοποίησης και κρυπτογράφησης, πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο. Διαμορφώστε εκ των προτέρων τη σύνδεση με την πλευρά του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής.

Ρύθμιση της σύνδεσης με τη χρήση WPS

Εάν ο δρομολογητής ασύρματου LAN σας χρησιμοποιεί το WPS, είναι διαθέσιμες δύο καταστάσεις λειτουργίας: η κατάσταση με πάτημα ενός κουμπιού και η κατάσταση κωδικού PIN.

Χειροκίνητη διαμόρφωση της σύνδεσης

Υπάρχουν δυο χειροκίνητες μέθοδοι ρύθμισης: διαμορφώστε χειροκίνητα τη ρύθμιση επιλέγοντας δρομολογητή ασύρματου LAN ή εισαγάγετε χειροκίνητα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη σύνδεση σε ασύρματο LAN. Ανεξάρτητα από τον τρόπο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του SSID και του κλειδιού δικτύου.

Έλεγχος των ρυθμίσεων και των πληροφοριών του ασύρματου LAN

Ελέγξτε τις πληροφορίες που καταχωρήσατε.
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>  <Πληροφορίες σύνδεσης>
Η χρήση της σύνδεσης ασύρματου τοπικού δικτύου επαφίεται στην κρίση σας και αποτελεί δική σας ευθύνη. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μη ασφαλές δίκτυο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαρρεύσουν σε τρίτους, επειδή τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιούνται στην ασύρματη επικοινωνία μπορούν να πάνε παντού και να διαπεράσουν ακόμα και τοίχους.
Οι λειτουργίες ασφάλειας ασύρματου δικτύου που υποστηρίζονται από τη συσκευή παρατίθενται παρακάτω. Για τη συμβατότητα με τις λειτουργίες ασφάλειας ασύρματης επικοινωνίας του ασύρματου δρομολογητή σας, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Ωστόσο, το WPA-EAP και το WPA2-EAP δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν έχετε επιλέξει το <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> από την επιλογή <Επιλογή Διασύνδεσης>.
Η λειτουργία του δρομολογητή ασύρματου LAN διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή δικτύου. Για βοήθεια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
Εάν έχει επιλεγεί το [Prohibit Use of Weak Encryption] (Ρύθμιση της ισχύος ασφάλειας και της μεθόδου κρυπτογράφησης), η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή ασύρματου LAN εάν οι ρυθμίσεις ασφαλείας δεν έχουν διαμορφωθεί, ή εάν έχει ρυθμιστεί μόνο το WEP ή το TKIP.
Στη συσκευασία της συσκευής δεν περιλαμβάνεται ασύρματος δρομολογητής. Φροντίστε να διαθέτετε δρομολογητή.
Ο ασύρματος δρομολογητής πρέπει να συμμορφώνεται με το IEEE 802.11b/g/n και να έχει δυνατότητα επικοινωνίας στο εύρος ζώνης 2,4 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας.
Άμεση σύνδεση
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια απευθείας ασύρματη σύνδεση ανάμεσα σε μια κινητή συσκευή και το μηχάνημα χωρίς να χρησιμοποιήσετε δρομολογητή ασύρματου LAN. Άμεση σύνδεση
Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος
Εάν ρυθμίσετε το <Κατάσταση Εξοικ. Ενέργειας> στο <On>, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να βρίσκεται συχνά σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και να ταιριάζει με το σήμα που αποστέλλει ο δρομολογητής ασύρματου LAN. <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN> <Κατάσταση Εξοικ. Ενέργειας>
80YS-008