Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης

Όταν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά (Ενεργοποίηση της συσκευής), ξεκινά αυτόματα η αρχική διαμόρφωση της συσκευής. Μπορείτε να εκτελέστε τις βασικές διαδικασίες ρύθμισης που είναι απαραίτητες για τη χρήση της συσκευής. Διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις σύμφωνα με κάθε οθόνη ή κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο για να εμφανίσετε την αντίστοιχη σελίδα και να δείτε λεπτομέρειες.
Βήμα 1
Καθορίστε τη γλώσσα για την οθόνη.
Επιλέξτε τη γλώσσα για την οθόνη.
Επιλέξτε τη γλώσσα για την οθόνη, και επιλέξτε τη χώρα/περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή εάν εμφανίζονται χώρες/περιοχές.
Βήμα 2
Ορίστε τη ζώνη ώρας.
Επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.
Βήμα 3
Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα.
Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής.
Βήμα 4
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης "Administrator" για πιστοποίηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ως χρήστης "Administrator".
Εάν δεν θέλετε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε <Όχι> στην οθόνη επιβεβαίωσης και προχωρήστε στο βήμα 5.
Αυτή η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση χρήστη ως υπηρεσία σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης.
Βήμα 5
Ορίστε τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου.
Καθορίστε τη μέθοδο σύνδεσης της συσκευής σε δίκτυο.
Εάν επιλέξετε <Ενσύρματο LAN>, ο οδηγός διαμόρφωσης ολοκληρώνεται και εμφανίζεται η οθόνη <Αρχική>.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις ασύρματου LAN, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο.

Εκκίνηση του οδηγού διαμόρφωσης αργότερα

Η εκκίνηση του οδηγού διαμόρφωσης δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Εάν έχει οριστεί πιστοποίηση χρήστη ή πιστοποίηση με κωδικό τμήματος.
Εάν πραγματοποιείται πιστοποίηση με χρήση κάρτας.
<Ρύθμ.> <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Άδεια Χρήσης/Άλλο> <Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης> <Ναι>
Εάν ο οδηγός διαμόρφωσης ξεκίνησε μετά τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης "Administrator" για πιστοποίηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), το βήμα 4 δεν εμφανίζεται και ο οδηγός διαμόρφωσης προχωρά στο βήμα 5.
80YS-003