Χρήση μέσων μνήμης

Μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας μέσα μνήμης στη συσκευή και να τη χρησιμοποιήσετε.
Υποστηρίζονται μέσα μνήμης συμβατά με το πρότυπο USB 2.0. Υποστηρίζονται μέσα μνήμης σε μορφή FAT32/exFAT.
Οι ακόλουθες συσκευές και τρόποι χρήσης δεν υποστηρίζονται.
Μέσα μνήμης με λειτουργίες ασφάλειας
Συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης που συνδέονται μέσω USB
Καλώδια επέκτασης USB ή διανομείς USB

Προετοιμασία χρήσης μέσων μνήμης

Όταν χρησιμοποιείτε μέσα μνήμης, εκτελέστε τις παρακάτω προετοιμασίες εκ των προτέρων.

Ενεργοποίηση μέσων μνήμης για εκτύπωση

<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Άνοιγμα αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>  <Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>  <On>
Εάν τα μέσα μνήμης δεν αναγνωρίζονται παρόλο που είναι σωστά συνδεδεμένα, ορίστε την επιλογή <Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Αποθήκ.USB> σε <Off>. <Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Αποθήκ.USB>
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων εκτύπωσης κατά την εισαγωγή μέσων μνήμης
Ορίστε την επιλογή <Εμφάνιση Επιλ. Κατά τη Σύνδ. Μέσ. Μνήμης> σε <On>. Όταν τοποθετείτε μέσα μνήμης, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης και η εκτύπωση μπορεί να εκτελεστεί αμέσως. <Εμφάνιση Επιλ. Κατά τη Σύνδ. Μέσ. Μνήμης>
*Για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης από μέσα μνήμης, τοποθετήστε το μέσο μνήμης μετά την ακύρωση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας. Έξοδος από την κατάσταση αναστολής

Τοποθέτηση/αφαίρεση μέσων μνήμης

Η λανθασμένη τοποθέτηση μέσων μνήμης ή η τοποθέτηση με λάθος κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη συσκευή ή τα μέσα μνήμης.

Εισαγωγή μέσων μνήμης

Εισαγάγετε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB στην δεξιά πλευρά της συσκευής με τον σωστό προσανατολισμό.

Αφαίρεση μέσων μνήμης

Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες για να καταργήσετε τα μέσα.
Επιλέξτε <Αφαίρεση ΑποθΜέσου> στην οθόνη εκτύπωσης μέσων μνήμης  <Ναι> για <Αφαίρεση ΑποθΜέσου>.
Επιλέξτε  (Έλεγχος Κατάστασης)  <Κατάσταση Συσκευής>  <Αφαίρεση ΑποθΜέσου>.

Εκτύπωση αρχείων σε μέσο μνήμης

1
Τοποθετήστε το μέσο μνήμης στη θύρα USB της συσκευής. Τοποθέτηση/αφαίρεση μέσων μνήμης
2
Επιλέξτε <Μέσο Μνήμης> στην οθόνη <Αρχική σελίδα>. Οθόνη <Αρχική>
3
Επιλέξτε <Επιλογή Αρχείου και Εκτύπωση>.
Επιλέξτε <Επιλογή Όλων> για να επιλέξετε όλα τα αρχεία.
Εάν υπάρχουν πολλοί τύποι αρχείων, επιλέξτε <PDF>, <XPS>, ή <JPEG/TIFF>.
Μπορείτε να αποεπιλέξετε ένα αρχείο επιλέγοντας ξανά το αρχείο. Για να αποεπιλέξετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε <Απαλοιφή επιλογής>.
4
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
Κατά τη χρήση ενός δελτίου εκτύπωσης για εκτύπωση ενός αρχείου XPS
Κατά την εκτύπωση ενός αρχείου σε μορφή αρχείου XPS, μπορείτε να εκτυπώσετε σύμφωνα με το δελτίο εκτύπωσης (ρυθμίσεις εκτύπωσης) που είναι ενσωματωμένο στο αρχείο.
5
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
<Αριθμός Αντιγράφων>
<Κατάσταση χρωμάτων (Color mode)>
<Χαρτί>
<N σε 1>
Το <N σε 1> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία JPEG ή αρχεία TIFF.
<2-Όψεις>
<Ανάλυση>
<Περιοχή Εκτύπωσης>
<Περιοχή Εκτύπ. (TIFF)>
Το <Περιοχή Εκτύπ. (TIFF)> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία PDF, JPEG ή αρχεία XPS.
<Προσαρμ. σε Μέγ. Χαρτ.>
Το <Προσαρμ. σε Μέγ. Χαρτ.> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία JPEG ή αρχεία TIFF.
<Μεγέθυνση/Σμίκρυνση>
Το <Μεγέθυνση/Σμίκρυνση> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία PDF ή αρχεία XPS.
<Μεγέθυνση Περιοχής Εκτ.>
<Σελιδοποίηση>
Το <Σελιδοποίηση> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία JPEG ή αρχεία TIFF.
<Προσανατολισμός Εικόνας>
Το <Προσανατολισμός Εικόνας> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία PDF ή αρχεία XPS.
<Θέση Εκτύπωσης>
Το <Θέση Εκτύπωσης> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχεία PDF ή αρχεία XPS.
<Κουκκίδες (ράστερ)>
6
Επιλέξτε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Το επιλεγμένο αρχείο εκτυπώνεται.
Αν θέλετε να την ακυρώσετε, επιλέξτε <Άκυρο>  <Ναι>.
7
Αφαιρέστε σωστά το μέσο μνήμης. Τοποθέτηση/αφαίρεση μέσων μνήμης
Η λανθασμένη αφαίρεση του μέσου μνήμης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη συσκευή ή το μέσο μνήμης.
80YS-033