Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος

Αν η εκτύπωση δεν ολοκληρωθούν κανονικά, εμφανίζεται ένας αριθμός που ξεκινά με το «#» (κωδικός σφάλματος) στην οθόνη λεπτομερειών για το ημερολόγιο εργασιών ή την αναφορά διαχείρισης επικοινωνιών (Εκτύπωση αναφορών και λιστών). Προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για τον κωδικό σφάλματος.
Ορισμένοι κωδικοί σφαλμάτων ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη συσκευή σας.

#001 έως #800

#801 έως #999

#009

Τελείωσε το χαρτί.
Τοποθετήστε χαρτί.
Τοποθέτηση χαρτιού
Το συρτάρι χαρτιού δεν έχει εισαχθεί σωστά.
Εισαγάγετε το συρτάρι χαρτιού έως το τέρμα της διαδρομής του.
Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού

#010

Τελείωσε το χαρτί.
Τοποθετήστε χαρτί.
Τοποθέτηση χαρτιού

#037

Παραλήφθηκαν δεδομένα που περιέχουν περισσότερες από 1.000 σελίδες.
Η συσκευή διαγράφει τις σελίδες μετά την 999η σελίδα και εκτυπώνει τις υπόλοιπες 999 σελίδες. Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει τη 1.000ή και τις επόμενες σελίδες ξανά.

#099

Η εργασία ακυρώθηκε πριν ολοκληρωθεί.
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία.

#701

Ο Κωδικός Τμήματος δεν υπάρχει, ή έχει αλλάξει το PIN.
Αν χρησιμοποιείτε την Πιστοποίηση Χρήστη, εκχωρήστε Κωδικό Τμήματος στους χρήστες. Αν χρησιμοποιείτε την Πιστοποίηση Κωδικού Τμήματος, εισαγάγετε τον νέο Κωδικό Τμήματος και το PIN για να συνδεθείτε ξανά.
Η ρύθμιση λήψης στο <Printer Jobs with Unknown IDs> έχει οριστεί σε <Reject>.
Ορίστε την επιλογή <Printer Jobs with Unknown IDs> στις <Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων> σε <Allow>.
Διαμόρφωση της λειτουργίας διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων

#749

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας, επειδή εμφανίζεται ένα μήνυμα κλήσης τεχνικού.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η σωστή εκτέλεση της εργασίας, κλείστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Ενεργοποίηση της συσκευής

#752

Ο διακομιστής είναι εκτός λειτουργίας ή το δίκτυο έχει αποσυνδεθεί.
Ελέγξτε αν ο διακομιστής SMTP λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Η ρύθμιση του ονόματος διακομιστή SMTP για το e-mail είναι λάθος ή η διεύθυνση e-mail ή το όνομα domain δεν έχει οριστεί.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ονόματος διακομιστή SMTP, διεύθυνσης e-mail και ονόματος domain στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail

#753

Παρουσιάστηκε σφάλμα TCP/IP (σφάλμα Υποδοχής ή Επιλογής, κ.λπ.) κατά τη λήψη e-mail.
Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου δικτύου και του συνδέσμου. Εάν το πρόβλημα παραμένει επανεκκινήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής

#755

Δεν έχει καθοριστεί η διεύθυνση IP.
Ελέγξτε την τιμή <Ρυθμίσεις TCP/IP> στο πεδίο <Προτιμήσεις>.
<Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Εάν επιλέξατε <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> ή <Ενσύρματο LAN + Ενσύρματο LAN> στο στοιχείο <Επιλογή Διασύνδεσης>, ελέγξτε επίσης την επιλογή <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> στο στοιχείο <Προτιμήσεις>.
Όταν ενεργοποιήσατε τη συσκευή, δεν αντιστοιχίστηκε διεύθυνση IP στη συσκευή από τον διακομιστή DHCP ή την Αυτ. διεύθ. IP.
<Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Όταν ενεργοποιήσατε τη συσκευή, δεν αντιστοιχήθηκε διεύθυνση IP στη συσκευή από τον διακομιστή DHCP ή την Αυτ. διεύθ. IP.
Ελέγξτε την τιμή <Ρυθμίσεις TCP/IP> στο πεδίο <Προτιμήσεις>.
<Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Εάν επιλέξατε <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> ή <Ενσύρματο LAN + Ενσύρματο LAN> στο στοιχείο <Επιλογή Διασύνδεσης>, ελέγξτε επίσης την επιλογή <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> στο στοιχείο <Προτιμήσεις>.
Όταν ενεργοποιήσατε τη συσκευή, δεν αντιστοιχίστηκε διεύθυνση IP στη συσκευή από τον διακομιστή DHCP ή την Αυτ. διεύθ. IP.
<Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>

#772

Το δίκτυο έχει αποσυνδεθεί.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

#801

Συνέβη ένα σφάλμα υπέρβασης μέγιστου χρόνου αναμονής (timeout) στην πλευρά του διακομιστή ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια που η συσκευή επικοινωνούσε με τον διακομιστή SMTP για τη λήψη e-mail.
Ελέγξτε αν ο διακομιστής SMTP λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Προέκυψε σφάλμα από τον διακομιστή SMTP κατά τη σύνδεση με το SMTP. Η ρύθμιση διεύθυνσης είναι λανθασμένη. Προέκυψε σφάλμα λόγω προβλήματος στην πλευρά του διακομιστή κατά την αποστολή σε διακομιστή αρχείων.
Ελέγξτε αν το SMTP λειτουργεί κανονικά, την κατάσταση του δικτύου, τις ρυθμίσεις προορισμών και την κατάσταση και τις ρυθμίσεις του διακομιστή αρχείων.

#802

Το όνομα του διακομιστή SMTP που καθορίστηκε στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> είναι λάθος.
Ελέγξτε το όνομα του διακομιστή SMTP που ορίσατε στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail
Η διεύθυνση του διακομιστή DNS που ορίστηκε στο <Ρυθμίσεις DNS> είναι λάθος.
Ελέγξτε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS που ορίστηκε στις ρυθμίσεις DNS.
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Η σύνδεση στον διακομιστή DNS απέτυχε.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά.

#810

Συνέβη ένα σφάλμα σύνδεσης με τον διακομιστή POP κατά τη λήψη ενός e-mail.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail
Ελέγξτε αν ο διακομιστής POP λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

Προέκυψε σφάλμα από τον διακομιστή POP κατά τη σύνδεση με τον διακομιστή POP. Ή προέκυψε σφάλμα χρόνου αναμονής στην πλευρά του διακομιστή.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail
Ελέγξτε αν ο διακομιστής POP λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

#813

Προέκυψε σφάλμα πιστοποίησης του διακομιστή POP (σφάλμα λογαριασμού χρήστη ή σφάλμα συνθηματικού) κατά τη λήψη ενός e-mail.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail

#816

Αδυναμία εκτέλεσης της εκτύπωσης λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού των εκτυπώσεων που ορίστηκαν στη Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων.
Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος.

#818

Η μορφή αρχείου των ληφθέντων δεδομένων δεν μπορεί να εκτυπωθεί.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να αλλάξει τη μορφή αρχείου και να επαναλάβει την αποστολή.

#819

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Οι πληροφορίες MIME δεν είναι έγκυρες.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#820

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Το BASE64 ή το uuencode δεν είναι έγκυρα.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#821

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Προέκυψε σφάλμα ανάλυσης TIFF.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#822

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Αδυναμία αποκωδικοποίησης της εικόνας.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#825

Ο Κωδικός Τμήματος και το PIN μιας εργασίας που εκτελείται ή μιας προγραμματισμένης εργασίας διαγράφηκαν ή άλλαξε το PIN.
Εκτελέστε ξανά την εργασία χρησιμοποιώντας τον νέο Κωδικό Τμήματος και το PIN.

#827

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Συμπεριλήφθηκαν μη υποστηριζόμενες πληροφορίες MIME.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#828

Λήφθηκαν δεδομένα HTML.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να αλλάξει σε μορφή διαφορετική από το HTML και επαναλάβετε την αποστολή.

#829

Παραλήφθηκαν δεδομένα που περιέχουν περισσότερες από 1.000 σελίδες.
Η συσκευή διαγράφει τις σελίδες μετά την 999η σελίδα και εκτυπώνει τις υπόλοιπες 999 σελίδες. Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει τη 1.000ή και τις επόμενες σελίδες ξανά.

#831

Αδυναμία λήψης εγγράφου e-mail μέσω του SMTP λόγω της ρύθμισης Φίλτρου Λήψης στις Ρυθμίσεις Τείχους προστασίας.
Αλλάξτε τη ρύθμιση Φίλτρου Λήψης στις Ρυθμίσεις Τείχους προστασίας.
Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

#837

Παραλήφθηκε αίτημα σύνδεσης από έναν κεντρικό υπολογιστή η σύνδεση του οποίου περιορίζεται από τις ρυθμίσεις Φίλτρου Λήψης των Ρυθμίσεων Τείχους προστασίας.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Φίλτρου Λήψης στις Ρυθμίσεις Τείχους προστασίας. Αυτό μπορεί επίσης να συνιστά προσπάθεια παραβίασης ασφαλείας μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

#843

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της ώρας του διακομιστή KDC (Key Distribution Center) και της ρυθμισμένης ώρας της συσκευής.
Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στην επιλογή <Date/Time Settings>.
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα στον διακομιστή KDC (Key Distribution Center).

#844

Αδυναμία εκτέλεσης αποστολής λόγω σφάλματος επικύρωσης κατά την επικύρωση του πιστοποιητικού διακομιστή TLS ενώ υπήρχε επικοινωνία με τον διακομιστή POP επειδή το <Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΛΨ POP> έχει οριστεί σε <On>.
Χρησιμοποιήστε το Remote UI για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για την υπογραφή του πιστοποιητικού του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή POP έχει αποθηκευτεί στη συσκευή.
Ελέγξτε αν είναι σωστό το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή POP.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS είναι αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

#851

Η αποθήκευση της εργασίας εκτυπωτή δεν ήταν εφικτή, επειδή γέμισε η μνήμη.
Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#852

Ο διακόπτης λειτουργίας έκλεισε ενώ εκτελούνταν μια εργασία.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φις συνδέονται με ασφάλεια και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#853

Η μνήμη είναι πλήρης.
Μειώστε τον αριθμό των σελίδων ή βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των εργασιών σε αναμονή για επεξεργασία μειώθηκε και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#856

Η εργασία που εκτελέστηκε ακυρώθηκε επειδή γέμισε η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

#857

Η εκτύπωση ακυρώθηκε λόγω της εργασίας που ακυρώθηκε κατά τη λήψη ή λόγω προσωρινής διακοπής.
Αν συνέβη προσωρινή διακοπή, ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

#858

Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο εκτύπωσης, καθώς και τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

#860

Η ανάκτηση απέτυχε μετά την εμπλοκή χαρτιού ή συμπεριλήφθηκε μη συμβατή γλώσσα περιγραφής σελίδων ή ρυθμίσεις που δεν μπορούν να συνδυαστούν.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χαρτιού ή εργασίας.

#861

Συνέβη ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία των δεδομένων εκτύπωσης ή των δεδομένων εικόνας.
Ελέγξτε το μέγεθος εικόνας και χαρτιού, καθώς και τις ρυθμίσεις καθορισμού χρώματος.

#862

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται, δεν υποστηρίζονται, δεν μπορούν να συνδυαστούν ή υπερβαίνουν τα όρια της συσκευής.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εργασιών.

#863

Η εργασία ακυρώθηκε επειδή εκτελέστηκαν εργασίες αρχικοποίησης κατά την επεξεργασία των δεδομένων εκτύπωσης.
Εκτελέστε ξανά την εργασία.

#865

Οι λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτύπωση είναι προς το παρόν περιορισμένες.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις συσκευής και εργασίας.

#866

Η εργασία ακυρώθηκε από τις ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια.
Αν εκτελείτε μια εργασία από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα.
Αν εκτελείτε μια εργασία από τον πίνακα ελέγχου, συνδεθείτε ως χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα.
Οι ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια είναι οι ακόλουθες.
Το [Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.] έχει επιλεγεί
Το <Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> είναι <On>

#919

Ανιχνεύτηκε σφάλμα σύνταξης ή σφάλμα PostScript που υπερβαίνει τους περιορισμούς της συσκευής, κ.λπ.
Ορίστε το <Print PS Errors> (Ρύθμ.) σε <On>, υποβάλετε ξανά την εργασία, επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του σφάλματος PostScript και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εργασία αφού διορθώσετε το σφάλμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II)) μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας εγχειριδίων.

#923

Αδυναμία εκτύπωσης στη συγκεκριμένη πλευρά του καλύμματος ή στο σώμα.
Αλλάξτε σε τύπο χαρτιού που είναι συμβατός με την εκτύπωση διπλής όψης και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#934

Προέκυψε σφάλμα για μια εργασία εκτύπωσης και η εργασία διαγράφηκε επειδή παρήλθε το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διορθώστε το σφάλμα και εκτελέστε ξανά την εργασία.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή από το <Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή> (Ρύθμ.).
<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>

#939

Η εκτύπωση ακυρώθηκε λόγω σφάλματος που προέκυψε κατά την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας.
Εκτελέστε ξανά την εργασία.

#995

Οι προγραμματισμένες εργασίες επικοινωνίας διαγράφτηκαν.
Εκτελέστε ξανά την εργασία, όπως απαιτείται.
80YS-092