Μέτρα για κάθε μήνυμα

Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, ή εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση ή τις ρυθμίσεις δικτύου, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής ή στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μήνυμα και για επίλυση των προβλημάτων, ανατρέξτε στα παρακάτω μηνύματα. Επίσης, αν εμφανιστεί ένας εξαψήφιος αριθμός κατά τη σύνδεσή σας, δείτε την ενότητα Αν εμφανιστεί ένας εξαψήφιος αριθμός κατά τη σύνδεσή σας.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Could not verify the CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Σφάλμα D0-nn (το nn είναι δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
FF FONT FULL
ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ FM DL n (όπου n ένας μόνο αλφαριθμητικός χαρακτήρας)
ΣΦΑΛΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ FM DL n (όπου n ένας μόνο αλφαριθμητικός χαρακτήρας)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
ΣΦΑΛΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓ. FM SC n (όπου n ένας μόνο αλφαριθμητικός χαρακτήρας)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Set the correct authentication information.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. No reply from the destination.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Cannot analyze the certificate.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate is incorrect.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. The certificate has expired.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Change the authentication password.
Could not perform IEEE 802.1X authentication. Check the authentication settings.
Cannot delete the default key because it is in use by TLS or other settings. Check the settings.
TCP/IP error. Check the TCP/IP settings.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP. (Κύρια Γραμμή)
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP. (Δευτ. Γραμμή)
Γενική εκτύπωση: Σφ. επικοιν. διακομιστή
Γενική εκτύπωση: Σφ. επαλ. ταυτ. διακομιστή
Γενική εκτύπωση: Το πιστ. έχει λήξει.
Γενική εκτύπωση: Εσωτερικό σφάλμα
Γενική εκτύπωση: Μη καταχ. εκτυπωτής
Ελ. τη συνδ. στη θύρα USB του πρ. ενσ. LAN.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Αδυναμία εύρεσης του σημείου πρόσβασης.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Συνέβη κάποιο σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος.
Αντικαταστ. το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
Δεν είναι διαθέσιμο το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού A4.
Διένεξη Μάσκας Υποδικτύου
The default key is not set.
Συνδ. προσ. ενσ. LAN που δεν μπορ. να χρησ.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Session timed out. Wait a moment, then try to access the database again.
Η Απευθείας Σύνδεση τερματ. λόγω σφάλμ.
Could not register because the number of registered users has reached the limit.
Κασ γραφ σε σωστή υποδ χρώμ.
Το PIN που εισάγατε είναι λανθασμένο.
Ο διακομιστής πιστ. δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με υπεύθ. συστ.
Αδυναμία εύρεσης του διακομιστή πιστοπ. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος.
Cannot log in because anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Ανιχνεύθηκε διένεξη διεύθυνσης IP.
Εντοπίστηκε διένεξη διεύθυνσης IP στο δίκτυο. (Κύρια Γραμμή)
Εντοπίστηκε διένεξη δ/νσης IP στο δίκτυο (Δευτερ. Γραμμή).
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτ. (Κύρια γραμμή)
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτ. (Δεύτ. γραμμή)
Cannot log in because an authentication error occurred in Department ID Management. Contact the system manager.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Σφάλμα απόδοσης PDL nn (όπου nn το όνομα της μονάδας)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
The password does not meet the policy requirements. Change the password.
Έχει εισαχθεί μια κασέτα γραφίτη που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή, έτσι δεν είναι διαθέσιμη η εκτύπωση τώρα.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
No paper.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.

Αν εμφανιστεί ένας εξαψήφιος αριθμός κατά τη σύνδεσή σας

Αν προκύψει σφάλμα κατά τη σύνδεσή σας, μπορεί να εμφανιστεί ένας εξαψήφιος αριθμός κάτω από το μήνυμα. Λάβετε τα αναγκαία μέτρα ανάλογα με τον εξαψήφιο αριθμό που εμφανίζεται.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
80YS-091