Предупреждения при работа

В този раздел са описани предупрежденията, свързани с използването на системата за проверка.

Изисквания към системата

Тъй като инструментът за проверка обработва голямо количество данни с изображения, той трябва да може напълно да използва производителността на процесора на компютъра. Следователно инструментът за проверка може да не работи правилно, ако едновременно се изпълнява друго приложение.

Шум от вентилатора на компютъра

Компютърът, на който се изпълнява инструментът за проверка, е конфигуриран така, че вентилаторът да работи по-бързо от този на обикновен компютър, за да се предотврати загряването на компютъра. Поради това шумът от вентилатора е по-силен.
Не променяйте скоростта на вентилатора, защото е възможно компютърът и инструментът за проверка да не функционират правилно, ако намалите скоростта на вентилатора.

За хартия, където ширината надвишава 303 mm

В случай на хартия с ширина (основна посока на сканиране) 303 mm или повече, частите от изображението от дясната и лявата страна на хартията не могат да бъдат проверени. Изображенията, които влизат в диапазона 303 mm в центъра на хартията, могат да бъдат проверени.
Когато се използва хартия като тази, сгънатите ъгли може да не бъдат открити, ако се появят. Освен това, ако в областта, подлежаща на проверка, има припокриващи се сгънати части, те могат да бъдат открити като "ивици". (Сгънати ъгли, които се появяват в хартия с ширина 303 mm или по-малко, ще бъдат открити като "Inspection Error".)
Когато се използва хартия като тази, шарка с диагонални линии, както е показано по-долу, се показва в областите, които не могат да бъдат проверени от всяка страна на хартията на всеки от екраните, които показват изображения.
: Хартия с ширина 303 mm или повече
: 303 mm

Изображения с по-малко ъглови характеристики

Когато се проверяват изображения с по-малко ъглови характеристики, е възможно често да се появят грешки или изходната хартия често да се счита за дефектна. Това е така, защото подравняването на позицията между изображението образец и изображението, което ще се проверява, не може да се извърши правилно.
Примери за изображения с по-малко ъглови характеристики:
Изображения, където има текст и т.н. само в много малка част от празна страница
Изображения, които имат само светла градация
В такъв случай извършете някое от следните действия в зависимост от характеристиките на изображенията и целта на печата.
Добавете знаци за изрязване или отрязване, за да изясните позицията на изображението.
Намалете нивото на проверка на областта, която съдържа съответното изображение.
Изключете областта, която съдържа съответното изображение, от проверката.

Откриване на дефекти (петна и ивици) в изображения

Възможно е дефекти, като напр. петна и ивици, да не бъдат открити в зависимост от контраста на изображението и характеристиките на изображението. Функцията за откриване на дефекти на системата за проверка не гарантира, че ще открие всички видими ивици или петна като дефекти.