Създаване на изображения образец

Този раздел описва процедурата за създаване на задача за проверка и създаване на изображения образец.
1.
Отворете основния екран
2.
Започнете да създавате задачата за проверка, като използвате един от следните методи
Щракнете върху [New] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете върху [New] на лентата с инструменти.
3.
Въведете името на задачата за проверка в екрана [Set Job Name] и щракнете върху [OK]
Извежда се екранът [Job Settings (Register Master Image)].
4.
Задайте всяко от полетата на екрана [Job Settings (Register Master Image)]
[Paper Size]
Задайте формата на хартията на отпечатаните материали, които трябва да бъдат проверени.
Форматът, зададен на екрана [Preferences], се показва като стойност по подразбиране.
[Finishing]
Задайте метода на отпечатване на отпечатаните материали, които трябва да бъдат проверени.
[Collate]:
Извежда отпечатаните материали, сортирани по едно копие наведнъж.
[Group]:
Извежда отпечатаните материали, групирани в набори с един и същ номер на страница.
[Sheets per Copy]
Задайте броя листове хартия за копие.
Това не е броят на страниците.
[Number of Copies to Scan]*1
Задайте броя на копията, които да бъдат сканирани при създаване на изображението образец.
*1
С увеличаването на броя на сканираните копия точността на проверката се увеличава. Първоначално задайте малък брой копия, след това проверете сканираните изображения и увеличете броя на копията, ако е необходимо. Препоръчителният брой копия е, както следва.
Тип на изображението
Препоръчителен брой копия
Снимки, съдържащи полутон (ако искате висока точност на проверката)
5 копия
Снимки, съдържащи полутон
3 копия
Чернобял текст
1 копие
ВАЖНО
Ако сканирате две или повече копия, конфигурирайте задачата за печат така, че една и съща страница на второто и следващите копия да има едно и също изображение. Ако задачата за печат съдържа числа, текст и променливи данни, които се различават между копията, изображенията образец няма да бъдат създадени правилно.
Пример за задаване на броя листове
В инструмента за проверка задайте формата и броя на листовете хартия, които действително ще бъдат изведени. Съотношението между настройките на задачата за печат от страната на контролера и настройките от страна на инструмента за проверка е, както следва. Внимавайте да конфигурирате настройките, когато проверявате двустранен печат и печат на брошури.
Контролер
Inspection Tool
Paper Size
Брой страници на копие
Метод за извеждане
Paper Size
Брой листове на копие
A4
10
1-странно
A4
10
A3
52
2-странно
A3
26
A3
120
Брошура*
A3
30
* 120 страници данни с формат на страницата A4 се отпечатват на хартия A3 като брошура.
5.
Щракнете върху [OK]
Извежда се екранът [Create Master Image].
6.
Щракнете върху [Start Scanning]
Полето за състояние се променя на [Waiting to scan].
ЗАБЕЛЕЖКА
Сканирането не може да започне, докато протича печат.
7.
След като полето за състояние се промени на [Waiting to scan], изпълнете задачата за печат за изображенията образец от контролера
Когато сканирането започне, полето за състояние се променя на [Scanning].
Сканираните изображения се показват в [List] от лявата страна на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА
Модулът за проверка сканира едновременно двете страни на изходната хартия.
8.
Продължете в зависимост от състоянието и съобщенията, които се показват на екрана
Ако полето за състояние се промени на [Stopped].
Сканирането е завършено. Преминете към стъпка 9.
Ако полето за състояние се промени на [Waiting to scan].
Печатът е спрял, преди да е приключило сканирането на броя копия на изображенията, както е посочено в екрана [Настройки на задачи] за изображенията образец. (Това състояние възниква, ако броят на отпечатаните копия е по-малък.)
Ако няма проблеми с броя на копията, щракнете върху [Stop Scanning]. Преминете към стъпка 9. Ако броят на копията, зададен от страната на контролера, не е достигнат, може да има проблем, като напр. засядане на хартия. Проверете дисплея на принтера и контролера.
Ако полето за състояние се промени на [Error] и се покаже съобщение:
Решете проблема, като прегледате следното.
9.
Създаване на изображения образец
Ако е сканирано само едно копие, преминете към стъпка 11.
Ако данните са сканирани за 2 или повече копия, изображенията образец ще бъдат създадени чрез комбиниране на изображенията с най-добро качество.
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да промените завъртането и увеличението на страниците, показвани на екрана. За подробности прегледайте следното.
Изберете едно изображение, което искате да използвате като основно изображение, от [List].
ЗАБЕЛЕЖКА
Веднага след сканирането на изображенията първото изображение се задава като основно изображение за изображението образец.
Щракнете върху [Use as base image for master image] в областта [Preview].
На изображението, зададено като основно изображение за изображението образец, се показва .
Изображенията, които се сравняват с основното изображение и се оценяват като неподходящи за изображението образец, автоматично се изключват от изображенията образец. Изображенията, изключени от изображенията образец, се показват в сиво.
Ако искате да изключите изображения, които не са в сиво, от комбинирането с изображение образец, изберете тези изображения от [List] и щракнете върху [Do not include in master image].
ЗАБЕЛЕЖКА
Всички изображения, които не са в сиво, ще бъдат комбинирани.
Ако искате да включите изображения, които са в сиво, в комбинирането с изображение образец, изберете тези изображения от [List] и щракнете върху [Include in master image].
10.
Настройте изображенията образец за всички други страници
Използвайте и , за да покажете изображенията на другите страници, и изпълнете стъпка 9.
11.
Щракнете върху [Create]
Изпълнява се процесът на комбиниране на изображенията на всяка страница. Когато процесът завърши, ще се покаже екранът [Confirm Master Image].
ЗАБЕЛЕЖКА
Броят на страниците, показвани на екрана едновременно, може да бъде променен. За подробности прегледайте следното.
12.
Проверете изображенията образец на всички страници
За да започнете отново да сканирате изображенията образец от началото, щракнете върху [Start over from scan].
Отново се показва екранът [Create Master Image].
Ако няма проблеми, щракнете върху [Register].
Това завършва създаването на изображения образец.
Ако е поставена отметка в квадратчето [Continue configuring inspection settings], ще се покаже екранът [Inspection Settings]. Ако не е поставена отметка в квадратчето, се показва отново основният екран.
След това конфигурирайте настройките за проверка.
ВАЖНО
Щракнете върху [Cancel], за да отхвърлите комбинираните данни за изображението и да се върнете на основния екран.