Боравене със заседнала хартия

Когато има заседнала хартия, на контролния панел на модула се показва съобщение. Извадете изходната хартия, като използвате следната процедура.
ВНИМАНИЕ
След като приключите с изчистването на всички засядания на хартия, незабавно отдалечете ръката си от устройството, така че дрехите и пръстите ви да не бъдат захванати в модула с ролката.
ВАЖНО
Предупреждения при изчистването на заседнала хартия
Ако хартията е скъсана, отстранете всички парчета, като се уверите, че нито едно не е останало.
Не дърпайте заседналата хартия със сила. Ако издърпате хартията със сила, съществува риск от повреда на части и др. Ако не можете да извадите хартията, независимо какво правите, свържете се с местния оторизиран дилър на Canon.
Дори при изчистването на заседнала хартия, задания за фотокопиране и печат могат да бъдат изпълнявани на опционалните устройства. Работете внимателно с монтираните опционални устройства.
1.
Отворете предния капак на модула за проверка
2.
Дръпнете лоста на водача (W-A), за да отворите водача
3.
Извадете оставащата хартия
4.
Внимателно затваряйте водача (W-A), докато не щракне
5.
Затворете предния капак на модула за проверка