Списък със съобщения

Този раздел описва някои от съобщенията, показвани по време на използване на инструмента за проверка.

Printing and inspection have temporarily stopped because consecutive defective sheets have been found. (Sheets: XX)
* Close this message to continue printing and inspection.

Действайте в следната последователност.
1.
Спрете задачата за печат
2.
Проверете дали задачата за проверка отговаря на изображенията и настройките на задачата за печат
Примери:
Формат на хартията
Изображение на всяка страница
Оформление на страницата, отпечатана на всяко лице
Брой листове на копие
Метод за извеждане
Ако не отговаря, отменете проверката. Копирайте задачата за печат, където е възникнал проблемът, конфигурирайте правилните настройки и след това извършете проверката отново.
3.
Ако задачата за проверка отговаря на изображенията и настройките на задачата за печат, проверете изходната хартия
Ако подобни проблеми се появяват многократно на едно и също място на изходната хартия:
Извършете почистване на всяка от частите на принтера.
Прегледайте ръководството с инструкции на принтера за процедурите за почистване.
Ако няма проблеми с качеството на изходната хартия:
Копирайте задачата за проверка, където е възникнал проблемът, регулирайте [Consecutive Defective Sheet Threshold] и настройките на проверката на екрана [Preferences], след което извършете проверката отново.
Конфигуриране на предпочитания
Конфигуриране на настройките за проверката
Ако възникне грешка дори след повторно извършване на проверката, почистете вътрешността на модула за проверка. Хората, които са получили обяснение за почистването от местния упълномощен търговец на Canon, трябва да извършат почистването, като спазват ръководството с процедури, предоставено по време на обяснението.
Ако тази грешка възникне дори след почистването, е възможно да е възникнал някакъв проблем в модула за проверка. Обърнете се към вашия местен упълномощен търговец на Canon.

Cannot continue processing because an error occurred.
Master image registration will end.
* The device will not be able to print until this message is closed.

Проверете дали настройките в екрана [Настройки на задачи] за регистриране на изображенията образец отговарят на настройките в изпълнената задача за печат.
Примери:
Формат на хартията
Изображение на всяка страница
Оформление на страницата, отпечатана на всяко лице
Брой листове на копие
Метод за извеждане
Ако не отговарят, конфигурирайте правилните настройки и след това регистрирайте изображенията образец.
Ако тази грешка възниква многократно, се обърнете към вашия местен упълномощен търговец на Canon.

Cannot continue processing because an error occurred.
The application will close.

Форматът на хартията, конфигуриран в екрана [Настройки на задачи], за регистриране на изображенията образец може да се различава от настройката за формата на хартията за изпълнената задача за печат. Проверете дали настройките съвпадат.
Ако тази грешка възниква многократно, макар че настройките за формата на хартията съвпадат, се обърнете към вашия местен упълномощен търговец на Canon.

Cannot communicate with the contact image sensor.
Check that the cable is properly connected.

Проверете дали кабелът, свързан към модула за проверка, е правилно свързан към компютъра. Ако това съобщение се показва многократно, въпреки че кабелът е свързан правилно към компютъра, се обърнете към вашия местен упълномощен търговец на Canon.

Съобщения, различни от горните

Ако се покаже съобщение, различно от горното, и грешката възниква многократно дори след извършване на действие, се обърнете към вашия местен упълномощен търговец на Canon.