Икони на лентата с инструменти

Този раздел описва иконите, показвани на лентата с инструменти на всеки екран.
ЗАБЕЛЕЖКА
Наличните икони се различават в зависимост от екрана.
Икони, показани на екрана [Inspection Settings]
Символ
Описание
Отмяна на предишната извършена операция.
Повторно извършване на операция, която е била отменена.
Когато е избрана тази икона, областите за проверка могат да бъдат избирани или премествани.
Когато е избрана тази икона, могат да се създават правоъгълни области за проверка.
Когато е избрана тази икона, могат да се създават кръгли и овални области за проверка.
Щракнете върху тази икона, докато е избрана област за проверка, за да копирате избраната област за проверка.
Щракнете върху тази икона, докато е избрана област за проверка, за да изрежете избраната област за проверка.
Щракнете върху тази икона, за да поставите копираната област за проверка.
Щракнете върху тази икона, докато е избрана област за проверка, за да изтриете избраната област за проверка.
Икони, показани на екрана [Confirm Master Image]
Символ
Описание
Показва миниатюрата на 1 лист (от двете страни) на екрана.
Показва миниатюрите на 4 листа (от двете страни) на екрана.
Показва миниатюрите на 9 листа (от двете страни) на екрана.
Икони, показвани на няколко екрана
Символ
Описание
Екран [Create Master Image]:
Изберете дали да се прилага към същото лице на други страници, или да се прилага към всички лица на други страници в [Rotate], и след това щракнете върху тази икона, за да завъртите изображението на избраното лице на 90 градуса наляво.
Екрани, различни от горния:
Щракнете върху тази икона, за да завъртите показаното изображение на 90 градуса наляво.
Екран [Create Master Image]:
Изберете дали да се прилага към същото лице на други страници, или да се прилага към всички лица на други страници в [Rotate], и след това щракнете върху тази икона, за да завъртите изображението на избраното лице на 90 градуса надясно.
Екрани, различни от горния:
Щракнете върху тази икона, за да завъртите показаното изображение на 90 градуса надясно.
Когато е избрана тази икона, можете да промените областта, която се показва на екрана, като преместите изображението с мишката. (Може да се използва, когато цялото изображение на екрана не се показва на екрана.)
Когато курсорът на мишката се премести над тази икона, областите за проверка се показват, запълнени с цвят, съответстващ на типа. На места, където има припокриващи се области, областите с най-висок приоритет се показват най-отгоре.
Показва по-голямо изображение.
Показва по-малко изображение.
Показва цялото изображение в рамките на екрана.