Ändringar relaterade till att åtgärda pappersstopp

Om ett pappersstopp inträffar inuti huvudenheten när den inre efterbehandlaren är installerad finns det ytterligare en process för att åtgärda pappersstoppet. Följande beskriver processen med bilder på C5800-serien som exempel.
1
Öppna den högra luckan på huvudenheten.
2
Kontrollera om papper har fastnat i utmatningsenheten.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Öppna efterbehandlarens vänstra lucka.
4
Håll i spaken () och skjut den inre efterbehandlaren till vänster.
5
Kontrollera om papper har fastnat i den inre efterbehandlaren.
1
Lyft upp styrskenan vid ingången.
2
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Sätt tillbaka styrskenan i sitt ursprungsläge.
När hålslagsenheten är ansluten:
1
Öppna den främre luckan på hålslagsenheten.
2
Vrid det gröna vredet för att mata papper som fastnat till utmatningsfacket på hålslagsenheten.
3
Om papper kommer hålslagsenheten ska du dra försiktigt ut det i pilens riktning.
4
Stäng den främre luckan på hålslagsenheten.
6
Sätt tillbaka den inre efterbehandlaren i sitt ursprungsläge.
7
Stäng efterbehandlarens vänstra lucka.
8
Stäng försiktigt höger lucka på huvudenheten tills du hör ett klickljud.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9H7J-00F