Vynechání prázdných stránek při tisku

Stroj může při skenování detekovat prázdné stránky a vytisknout všechny stránky s výjimkou těch prázdných.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Přeskočit prázdné stránky>.
5
Vyberte barvu pro originály, které má stroj při skenování přeskočit.
Pro přeskočení prázdných originálů bez ohledu na jejich barvu vyberte <Všechny barvy>. Pro přeskočení pouze bílých originálů vyberte <Jen bílá>.
Pokud je nastaveno jiné nastavení než <Auto (Barvy/ČB)> ve volbě <Vybrat barvu>, provádí se stejné operace jako <Všechny barvy> i když je zvoleno <Jen bílá>.
6
Stiskněte <Nastavit stupeň rozpoz.>, nastavte přesnost detekce prázdného papíru a poté stiskněte <OK>.
Stisknutím <+> zvýšíte přesnost detekce.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Je-li velikost originálu menší než nastavení velikosti skenování, nemusí se správně přeskočit.
Chcete-li zkontrolovat počet originálů, které byly vytištěny, postupujte následovně:
 (Monitor stavu)  <Kopie/Tisk>  <Výpis úloh>  vyberte dokument  <Detaily>  zkontrolujte počet zobrazený pro možnost <Strany originálu>.
Na stavové obrazovce a v hlášení je uveden počet včetně prázdných stránek. Kontrola stavu kopií/výtisků
Počitadlo kopií se nezvyšuje pro prázdné listy, které jsou ušetřeny. Počitadlo skenů se ale pro tyto stránky zvyšuje.
Pokud konfigurujete nastavení v nabídce <Skenovat a Uložit>, čtěte v této sekci <Přeskočit prázdné stránky> jako <Přeskočit prázdné originály>.
9HKU-08Y