Změna ID a kódu PIN správce systému

Pokud je povolena funkce správy ID oddělení, ID oddělení musí být nastavena pro uživatele ještě před jejich přihlášením. ID a kód PIN správce systému jsou standardně nastavena na „7654321“, z bezpečnostních důvodů se však doporučuje oba údaje změnit. Změňte je níže uvedeným postupem.
Dbejte na to, abyste PIN správce systému nezapomněli. Jestliže PIN správce systému zapomenete, obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce.
Toto nastavení není výchozí Nastavení administrátora ověření uživatele. Chcete-li zadat toto nastavení pro uživatele s právy administrátora při Ověření uživatele, nastavte [Select Role to Set:] na „Administrátor“. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Nastavení informací správce systému>.
3
Proveďte potřebné změny v nastavení správce systému a stiskněte <OK>.
<ID správce systému>
Zadejte nové ID správce systému o délce maximálně 7 číslic.
<PIN správce systému>
Zadejte nový PIN správce systému o délce maximálně 7 číslic a stiskněte <Potvrdit>. PIN potvrďte jeho opětovným zadáním a stiskněte <OK>.
<Správce systému> / <E-mailová adresa> / <Kontaktní informace> / <Komentář>
Podle potřeby zadejte informace o administrátorovi (správci).
Není možné zadat ID správce systému nebo kód PIN, obsahující pouze znaky 0, jako například „00“ nebo „0000000“.
I když zadáte méně než sedm číslic, stroj před ně vloží nuly a nastaví tak sedmiciferné číslo.
Když se ke stroji připojí volitelná čtečka Copy Card Reader, ID správce systému a PIN správce systému se znovu nastaví na „7654321“. Volitelná zařízení
Uvedení sedmi číslic můžete také nastavit jako podmínku pro zadávání ID správce systému a PIN správce systému. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.
9HKU-0HE