Informacje na temat książek adresowych urządzenia

Lokalna książka adresowa i zdalna książka adresowa

Lokalna książka adresowa: Książka adresowa przechowywana na nośniku pamięci urządzenia. Ta książka adresowa składa się z następujących list adresowych.
Lista adresowa 01 do 10
Lista adresowa, wybieranie jednoprzyciskowe
Lista adresowa dla administratora
Lista adresów prywatnych
Lista adresowa grupy użytkowników 01 do 50
Zdalna książka adresowa: Książka adresowa innego urządzenia firmy Canon podłączonego do urządzenia za pośrednictwem sieci. Dostęp do niej można uzyskać w ten sam sposób jak do lokalnej książki adresowej w celu określenia odbiorców.
Aby korzystać ze zdalnej książki adresowej, należy ją zarejestrować w celu uzyskania dostępu do niej na urządzeniu klienckim (<Pobier. Zdalnej Książki Adres.>) i udostępnienia jej na urządzeniu serwerowym (<Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą>).
Do ośmiu urządzeń klienta, wliczając w to to urządzenie, może zostać jednocześnie podłączonych do serwera jako urządzenia klienta i korzystać z publicznej Zdalnej książki adresowej. Jednakże, jeżeli serwer ustanawia w danym momencie inne połączenia sieciowe, liczba urządzeń, które mogą się podłączyć może zostać zredukowana. Jeżeli urządzenie nie może zostać podłączone, wysyłana jest informacja o błędzie.
Odbiorcy urządzenia serwerowego zarejestrowani w Ustawienia ulubione i dla przycisku <Osobiste>/<Współdzielone> urządzenia klienckiego nie są aktualizowani, gdy następuje aktualizacja odbiorców na urządzeniu serwerowym.
Sprawdź, czy odbiorca jest zaktualizowany, gdy nie możesz wysyłać do zarejestrowanych odbiorców.
Z poziomu urządzenia klienckiego nie można edytować lub usuwać zarejestrowanych odbiorców ze zdalnej książki adresowej. Aby edytować lub usuwać odbiorców widocznych w zdalnej książce adresowej, należy przejść do lokalnej książki adresowej na urządzeniu serwerowym, z którego zdalna książka adresowa była udostępniana za pomocą <Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą>.

Przegląd list adresowych

Lista adresowa 01 do 10

Listy adresowe otwarte dla wszystkich użytkowników.

Lista adresowa, wybieranie jednoprzyciskowe

Odbiorcy przypisani do klawiszy wybierania jednoprzyciskowego wyświetleni na ekranie <Faks> i ekranie <Skanuj i wyślij>. Tylko klawisze wybierania jednoprzyciskowego dla odbiorców faksu są wyświetlone na ekranie <Faks>. Odbiorcy faksów są również wyświetleni na ekranie <Skanuj i wyślij>, jeśli w pozycji <Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania> wybrano ustawienie <Włącz>.

Lista adresowa dla administratora

Służy do rejestrowania odbiorców używanych w <Ustawienia przekazania> i <Ust. dla kopii zapasowej wysłanych dokumentów>.

Lista adresów prywatnych

Lista adresów prywatnych wyświetlana podczas stosowania uwierzytelniania użytkownika.

Lista adresowa grupy użytkowników 01 do 50

Lista adresowa grupy dostępna dla grupy użytkowników, gdy stosowane jest uwierzytelnianie użytkownika. Lista adresowa grupy użytkowników odpowiada pojedynczej grupie użytkowników.
<Użyj osobistej listy adresowej> i <Użyj listy adresowej użytkownika grupy> muszą być włączone, aby używać <Użyj osobistej listy adresowej> i <Użyj listy adresowej użytkownika grupy>.
Aby używać listy adresowej grupy użytkowników, konieczne jest wcześniejsze utworzenie grupy użytkowników (Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym) i powiązanie utworzonej grupy użytkowników z listą adresową grupy użytkowników (Rejestracja odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)).

Przenoszenie/kopiowanie adresów odbiorców

Poniższa tabela pokazuje, czy adresy odbiorców mogą być przenoszone lub kopiowane między różnymi książkami adresowymi.
Przenieś/Skopiuj do:
Lista adresowa 01 do 10, Lista adresowa dla administratora
Lista adresów prywatnych
Lista adresowa grupy użytkowników 01 do 50
Przenieś/
Skopiuj z:
Lista adresowa 01 do 10,
Lista adresowa dla administratora
Przeniesienie
Kopiowanie
Kopiowanie
Lista adresów prywatnych
Kopiowanie
--
Przeniesienie
Lista adresowa grupy użytkowników 01 do 50
Kopiowanie
Przeniesienie
Przeniesienie
Adresów odbiorców nie można przenosić/kopiować w następujących sytuacjach.
Sytuacje, w których nie można skopiować adresów odbiorców do <Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10>
Gdy użytkownik ogólny wykonuje operację i został ustawiony kod <Hasło Książki Adresowej>, ale użytkownik nie wprowadził kodu PIN
Gdy użytkownik wykonuje operację z panelu sterowania i w pozycji <Użyj listy adresowej użytkownika grupy> wybrano ustawienie <Włącz (Tylko przeglądaj)> (Kopiowanie można wykonać ze zdalnego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))
Sytuacje, w których nie można skopiować adresów odbiorców do <Osobis. lista adresowa>
Gdy dla opcji <Użyj osobistej listy adresowej> wybrano ustawienie <Wyłącz>
Gdy dla opcji <Użyj listy adresowej użytkownika grupy> wybrano ustawienie <Włącz (Tylko przeglądaj)>
Sytuacje, w których adresy odbiorców nie mogą być przenoszone/kopiowane do „Listy adresowej grupy użytkowników 01 do 50”
Gdy dla opcji <Użyj listy adresowej użytkownika grupy> wybrano ustawienie <Włącz (Tylko przeglądaj)> lub <Wyłącz>

Różnice w typach listy adresowej

Lista adresowa 01 do 10
Lista adresowa, wybieranie jednoprzyciskowe
Lista adresowa dla administratora
Lista adresów prywatnych
Lista adresowa grupy użytkowników 01 do 50
Osoby, które mogą korzystać z książki adresowej
Wszyscy użytkownicy
Wszyscy użytkownicy
Wszyscy użytkownicy
Każdy zalogowany użytkownik
Każda grupa użytkowników*1
Kod PIN książki adresowej (ograniczenie rejestracji)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Funkcja zarządzania kodami dostępu do książki adresowej
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Drukowanie listy adresowej
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Może być ustawione jako <Odbiorca Przekazania> w pozycji <Ustawienia przekazania>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Może być ustawione z <Ust. URL Wysył.> w pozycji <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Może być ustawione jako odbiorca powiadomienia <Powiad. o Wykon Zadania>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Może być ustawione jako <Odpowiedz do>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Rejestrowanie skrzynki pocztowej do adresu grupy
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Utworzenie <Grupa> na liście adresowej
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
*1 Można uzyskać dostęp tylko do grup użytkowników, do których należy użytkownik zalogowany na panelu sterowania. Dostęp do wszystkich list adresowych grupy użytkowników można uzyskać, gdy użytkownik z uprawnieniami administratora zaloguje się ze zdalnego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Aby uzyskać informacje na temat maksymalnej liczby odbiorców, których można zarejestrować na każdej liście adresowej, patrz Funkcje zarządzania „Maksymalna liczba odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej”.
Maksymalna liczba list adresów prywatnych i list adresowych grupy użytkowników, które można przechowywać w urządzeniu, zależy od limitu w informacjach o ustawieniach użytkownika. Patrz Funkcje zarządzania „Maksymalna liczba użytkowników, których informacje o ustawieniach można zapisać w urządzeniu”.
9HS8-06Y