Udostępnianie listy adresowej określonym użytkownikom

Możesz użyć listy adresowej użytkownika grupy do udostępnienia listy adresowej określonym użytkownikom. Ta funkcja jest przydatna w sytuacji korzystania ze wspólnej listy adresowej w ramach tego samego wydziału.

Procedura udostępniania adresów

Należy wykonać poniższą procedurę.
Rejestrowanie użytkowników.
Zarejestruj użytkowników, którym chcesz udostępnić adresy. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
W przypadku korzystania z uwierzytelniania przez serwer przejdź do punktu 2.
Rejestrowanie grupy, której chcesz udostępniać dane
Zarejestruj grupę użytkowników. Rejestrowanie grup użytkowników
Ustawianie odbiorcy udostępniania grupowego
Skonfiguruj grupę utworzoną w punkcie 2 w menu [Public View Settings...], korzystając z listy adresów. W jej ramach zostanie zarejestrowany odbiorca. Rejestracja odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Aby do istniejącej grupy dodać nowych użytkowników, ustaw grupę odbiorców podczas rejestrowania użytkowników w punkcie 1.
9HS8-0JX