Konfiguracja katalogów prywatnych

Folder osobisty to indywidualny folder, z którego może korzystać użytkownik zalogowany za pomocą funkcji zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym. Foldery udostępnione i serwery plików mogą być określone i użyte jako folder osobisty.
Administrator z uprawnieniami Administrator wybiera metodę określania folderów osobistych. Zalogowani użytkownicy określają foldery osobiste na podstawie ustawień określonych przez administratora.
Folder osobisty jest folderem współdzielonym przez następujące ekrany.
<Skanuj i wyślij>
<Sieć> w <Skanuj i zapisz>
<Sieć> w <Dostęp do zapisanych plików>
Tworzenie katalogów w dowolnym miejscu określonym przez użytkowników
Użytkownicy mogą tworzyć katalogi prywatne w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Umożliwia to poszczególnym użytkownikom wysyłanie dokumentów do katalogu w znanej sobie lokalizacji.
Tworzenie katalogów w katalogu domowym określonym przez administratora
Wewnątrz folderu nadrzędnego (folderu macierzystego) określonego przez administratora tworzony jest folder dla każdej nazwy użytkownika. Łatwiej zarządzać katalogami prywatnymi ponieważ wszystkie one znajdują się w jednym miejscu. Katalog publiczny w systemie Windows (SMB) lub serwer WebDAV mogą być wybrane.
Jeżeli folder domowy zostanie ustawiony na serwerze WebDAV, foldery dla wszystkich użytkowników muszą być przygotowane wcześniej.
Tworzenie katalogów w miejscu określonym przez serwer
Foldery osobiste są określane na podstawie informacji o folderach zarejestrowanych na serwerze uwierzytelniania, takich jak atrybut homeDirectory usługi Active Directory w systemie Windows. Można określić wyłącznie folder udostępniony systemu Windows (SMB).

Ustawienie sposobu określania lokalizacji katalogów prywatnych

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>  <Metoda ustawiania folderu osobistego>.
To ustawienie jest takie samo jak poniższe. Ustawienia znajdują się w różnych lokalizacjach, ale pełnią tę samą funkcję.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji> <Zapisz pliki/Dostęp do plików> <Ustawienia Sieciowe> <Metoda ustawiania folderu osobistego>
3
Wybierz sposób określania lokalizacji katalogów prywatnych.
Tworzenie katalogów w dowolnym miejscu określonym przez użytkowników
Naciśnij <Zapisz dla każdego użytkownika>  <OK>. Każdy z użytkowników może określić lokalizację katalogu prywatnego.
Tworzenie katalogów w katalogu domowym określonym przez administratora
1
Naciśnij <Folder domowy>  <Ustaw>.
2
Określ katalog domowy i naciśnij <OK>.
<Protokół>
Wybierz protokół do wykorzystania podczas dostępu do folderów osobistych.
<Nazwa hosta>
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP komputera, w którym chcesz utworzyć katalog domowy.
<Ścieżka katalogu>
Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu domowego. Przykładowo, wprowadź „users\public\share” dla katalogu domowego utworzonego w podkatalogu o nazwie „share” w katalogu „Public” na dysku C: (ścieżka: C:\users\public\share).
Jeżeli ścieżka dostępu będzie zbyt długa, jej określenie może nie być możliwe.
3
Wybierz informacje do uwierzytelniania i naciśnij <OK>.
Aby korzystać z osobnej nazwy użytkownika i hasła dla katalogu prywatnego, naciśnij <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>, aby dodać znacznik. Usuń znacznik, aby korzystać z tej samej nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego podczas logowania. Jeżeli do tego elementu dodany zostanie znacznik, nazwa użytkownika i hasło należy zarejestrować dla każdego z użytkowników.
Wewnątrz folderu macierzystego tworzony jest folder, o następujących nazwach.
Jeśli do opcji <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.> jest dodany znacznik wyboru: nazwa użytkownika określona przez użytkownika
Jeśli do opcji <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.> nie jest dodany znacznik wyboru: nazwa użytkownika używana do zalogowania się
Tworzenie katalogów w miejscu określonym przez serwer
1
Naciśnij przycisk <Użyj serwera logowania>.
2
Wybierz informacje do uwierzytelniania i naciśnij <OK>.
Aby korzystać z osobnej nazwy użytkownika i hasła dla katalogu prywatnego, naciśnij <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>, aby dodać znacznik. Usuń znacznik, aby korzystać z tej samej nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego podczas logowania. Jeżeli do tego elementu dodany zostanie znacznik, nazwa użytkownika i hasło należy zarejestrować dla każdego z użytkowników.
Informacje uwierzytelniające wymagane do uzyskania dostępu do folderu osobistego (nazwa użytkownika i hasło) nie mogą być pobrane z usługi Active Directory. Jeśli jest wybrana opcja <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>, nazwa użytkownika i hasło do logowania się na urządzeniu z uwierzytelnianiem za pomocą klawiatury są rejestrowane jako informacje uwierzytelniające umożliwiające dostęp do folderu osobistego.
Należy korzystać z usługi logowania, która obsługuje tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Jeśli używasz Uwierzytelniania użytkownika, skonfiguruj folder w „homeDir”, który jest atrybutem użytkownika w Active Directory, używając formatu „\\host name\folder path”.
Rejestrowanie folderu osobistego i informacji na temat uwierzytelniania dla każdego z użytkowników
Jeżeli dla opcji <Metoda ustawiania folderu osobistego> ustawiono <Zapisz dla każdego użytkownika>, należy zarejestrować jeden z następujących elementów jako folder osobisty dla każdego użytkownika. Zarejestrowane ustawienia są takie same i ten sam folder osobisty jest rejestrowany, bez względu na to, gdzie ustawienie zostało skonfigurowane.
<Skanuj i wyślij> <Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika> <Folder osobisty>
<Skanuj i zapisz> <Sieć>  <Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika> <Folder osobisty>
<Dostęp do zapisanych plików> <Sieć> <Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika> <Folder osobisty>
9HS8-0HJ