Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/2/4 Hole Puncher Unit-A

Installera "Staple Finisher-AC" eller "Booklet Finisher-AC" för att använda följande efterbehandlingsfunktioner.
Se ”Hantering av tillval” för försiktighetsåtgärder att observera när en efterbehandlare är ansluten till maskinen.
Sortera
Utskrifterna sorteras till satser som får samma sidordning som i dokumentet.
Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.
Förskjut
Varje utskriftsgrupp förskjuts i alternerande lager.
Häfta+Sortera
Utskrifterna sorteras till satser, ordnas i sidordning och häftas (Hörn/Dubbelt). Du kan falsa och häfta utskrifterna genom att använda Booklet Finisher-AC.
Häfta+Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser och häftas (Hörn/Dubbelt).
Utan häftning
Utskrifterna häftas ihop utan klamrar. Du kan enkelt sära på papperen genom att trycka på den ihoptryckta delen med fingrarna. Den här funktionen är användbar för enkel bindning av utskrifter när du vill spara häftklamrar.
För information om vilka pappersformat som kan användas för klammerfri häftning, se Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC.
Information om vilka funktioner eller papper som inte kan användas för klammerfri häftning finns i ”Restrictions on Combinations of Copy Functions (Begränsningar beträffande kombinationer av kopieringsfunktioner)” eller Papper som inte är tillgängligt för efterbehandling. Följande kan inte användas beroende på häftningspositionen.
Blandade pappersformat
Z-falsning
Beroende på användningsmiljön och typen av papper, kan den ihophäftade delen gå isär.
Manuell häftning
Du kan häfta utskrivna papper manuellt genom att sätta in papperen i skåran. Ett exempel på användningsscenario är att du tar bort häftklamrarna i ett dokument, kopierar eller scannar dokumentet och sedan häftar ihop dokumentet igen.

Sadelfalsning (endast Booklet Finisher-AC)
Utskrifterna viks på mitten. Upp till tre ark kan vikas tillsammans.
TIPS
Om du installerar 2/4 Hole Puncher Unit-A eller 4 Hole Puncher Unit-A i Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC kan du slå hål i utskrifterna.

Yttre delar

Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC

Fack B

Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ange för vilka funktioner facket ska användas genom att konfigurera <Utmatningsfack - inställningar>. <Output Tray Settings>

Fack A

Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ange för vilka funktioner facket ska användas genom att konfigurera <Utmatningsfack - inställningar>. <Output Tray Settings>

Häftknapp

Tryck på den här knappen för att häfta papper manuellt. Du kan också häfta papper utan att trycka på knappen. Du kan ange hur lång tid som ska förflyta tills häftningen utförs sedan papperet har stuckits in i uttaget. <Justera åtgärd> <Tid tills häftning startar i läget Häfta>

Främre lucka (övre) (Booklet Finisher-AC/Staple Finisher-AC)

Öppna för att ta bort papper som fastnat, åtgärda klammerstopp i häftenheten eller för att byta klammerpatron. Om 2/4 Hole Puncher Unit-A eller 4 Hole Puncher Unit-A har installerats, öppna när du behöver slänga hålslagningsspill.

Finisher Jogger Kit-A

Om du monterar Finisher Jogger Kit-A på Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC, är det möjligt att justera utskriftsarken.

Öppning

Stick in papper om du vill häfta dem manuellt. Du kan ange hur lång tid som ska förflyta tills häftningen utförs sedan papperet har stuckits in i uttaget.

Främre lucka (nedre) (Booklet Finisher-AC)

Öppna för att ta bort papper som fastnat, åtgärda klammerstopp eller byta klammerpatron i sadelhäftningsenheten.

Häftesfack (endast Booklet Finisher-AC)

Utskrifter som har sadelhäftats matas ut till det här facket.

Låsfrigöringsspaken (endast Booklet Finisher-AC)

Dra spärren nedåt för att låsa upp pappersspärren.

Pappersspärr (endast Booklet Finisher-AC)

När du sänker pappersspärren ska du dra ned låsfrigöringsspaken. Om du sänker pappersspärren utan att dra ned låsfrigöringsspaken kan pappersspärren skadas.
Sänk ned pappersspärren för att avbryta begränsningen av antalet häftesbindningskopior och skriva ut utan avbrott. Detta är användbart om du skriver ut stora volymer ofta. Se dock till att förbereda en mottagningslåda för att förhindra att det utmatade pappret hamnar på golvet.

Pappersspärr
Låsets frigöringsspak

Fack C

Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ange för vilka funktioner facket ska användas genom att konfigurera <Utmatningsfack - inställningar>. <Output Tray Settings>

Främre lucka (Buffer Pass Unit)

Öppna för att ta bort papper som har fastnat.
Om du vill skriva ut på papper med stort format till fack A och fack B, ställer du in facken enligt nedan.

Inre delar

Booklet Finisher-AC
Staple Finisher-AC

Sadelhäftningsenheten (endast Booklet Finisher-AC)

Dra ut för att ta bort papper som fastnat, för att åtgärda klammerstopp i sadelhäftningsenheten eller för att byta klammerpatronen.

Fack för hålslagningsspill (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Dra ut facket när du behöver slänga hålslagningsspill. Avfallshantera hålslagningsspill (Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC)
Välja häftningsplacering
Manuell häftning
Hålslå
För information om vilka pappersformat som kan användas för att häfta, sadelhäfta, slå hål och sadelfalsa, se Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC.
För information om att byta ut klammerpatronen i häftenheten eller sadelhäftningsenheten, se Fylla på häftklamrar (valfritt).
För information om hur du åtgärdar pappersstopp eller klammerstopp, se Åtgärda pappersstopp och Rensa klammerstopp (valfritt).
Det maximala antalet ark som kan bindas kan vara omöjligt att uppnå beroende på papperstypen. Ändra i sådana fall eller minska antalet ark som ska bindas.
Sortera och gruppera
Om du väljer <Förskjut> i kombination med funktionen Sortera eller Gruppera, flyttas varje utskriftsgrupp.
Utmatningsfacken flyttas nedåt vartefter pappersbuntarna matas ut. När ett utmatningsfack blir fullt matas efterföljande utskrifter ut i nästa lediga fack. Om alla fack är fulla stoppas utskriften. Ta bort allt utmatat papper från facken för att fortsätta skriva ut.
Klamrar
När du använder arbetssättet Häfta får du inte ta bort bunten från utmatningsfacket under jobbet. Ta bort bunten när jobbet är klart.
Om meddelandet <Fyll på häftklamrar i häftningsenheten.> visas, börjar häftklamrarna ta slut. Byt ut klammerpatronen innan du fortsätter.
Om ett fack når den lägsta positionsgränsen, avbryts utskriften tillfälligt. Ta bort allt utmatat papper från facket för att fortsätta skriva ut.
Sadelhäfta
Falsningsprecisionen kan variera beroende på papperstyp och antal ark.
9HUY-037