Obs!

IPv6Ready-logotyp

Den samling protokoll som medföljer maskinen har erhållit IPv6 Ready-logotypen Phase-2 upprättad av IPv6 Forum.

Produktinformation krävs av KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 801/2013 om ändring av förordning (EG) nr 1275/2008

Produktens strömförbrukning i nätverksstandby om trådbundna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa nätverksportar är aktiverade (om de är tillgängliga samtidigt).
Modellnamn
Produktens strömförbrukning i nätverksstandby
imagePRESS C270 / C265
3,0 W eller mindre
Ovanstående värden är aktuella värden för enstaka, godtycklig enhet och kan därför skilja sig från värdet för den enhet som används. Tillvalsnätverksportar är inte anslutna och/eller aktiverade i mätningen.

WEEE- och batteridirektiv

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Miljöinformation

Minska din miljöpåverkan och spara pengar
Strömförbrukning och tid till återaktivering
En apparats elförbrukning beror på hur apparaten används. Den här produkten är utformad och konfigurerad så att du ska kunna minska dina elkostnader. Efter den sista utskriften övergår maskinen till viloläget. När maskinen är i viloläget kan du börja skriva ut direkt på den. Om produkten inte används under en viss period aktiveras energisparläget.
I de beskrivna lägena förbrukar enheten mindre effekt (watt).
Om du vill konfigurera en längre tid till återaktivering, eller om du vill avaktivera energisparläget helt och hållet, ska du komma ihåg att maskinen övergår till ett lågenergiläge endast efter en mycket lång period eller inte alls.
Canon rekommenderar inte att du förlänger tiden till återaktivering genom att ändra de förinställda standardinställningarna.
Energy Star®
Energy Star® är ett frivilligt program för att främja utveckling och inköp av energieffektiva enheter, vilket bidrar till att minimera påverkan på miljön.
Produkter som uppfyller Energy Star®-programmets strikta krav avseende miljöegenskaper och energiförbrukning är försedda med Energy Star®-logotypen.
Papperstyper
Denna produkt kan användas för att skriva ut på både återvunnet papper och helt nytt papper (certifierat enligt ett allmänt erkänt miljöprogram), som uppfyller kraven enligt EN12281 eller en liknande kvalitetsstandard. Produkten har även stöd för att skriva ut på papper med ytvikter från 64 g/m2.
Generellt kan sägas att ju tunnare papper, desto färre resurser har använts, vilket innebär att ditt miljöavtryck minskar.
Dubbelsidig utskrift (endast produkter med dubbelsidig funktion som standard)
Med funktionen för dubbelsidig utskrift kan du skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet. På så sätt kan du minska din pappersförbrukning och förbrukningen av värdefulla naturresurser.
Funktionen för dubbelsidig utskrift har aktiverats automatiskt under den initiala konfigureringen och vid installation av drivrutinen. Canon rekommenderar starkt att du inte avaktiverar funktionen. Om du vill säkerställa minimalt miljöavtryck när du använder den här maskinen, bör du alltid använda funktionen för dubbelsidig utskrift.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR DETTA MATERIAL, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, FÖRUTOM DET SOM OMNÄMNS HÄR, GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELLER PANTENTINTRÅNG. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR MATERIALET ANVÄNDS.
Om du inte kan öppna handboken i PDF-format kan du hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe Systems webbplats (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

Återgivning av innehållet i det här dokumentet helt eller delvis utan tillåtelse är förbjuden.

Varumärken

"MEAP" är ett varumärke som tillhör CANON Inc. och är en beteckning för en "applikationsplattform" för Canons skrivare och multifunktionella enheter.

Ordmärket Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Canon under licens.
Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Apple, AppleTalk, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook och Android är varumärken som tillhör Google LLC.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.
OCR Technology by I.R.I.S., copyright 1987-2015, All Rights Reserved.iHQC™ compression technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015, All Rights Reserved.PDF-iHQC™, XPS-iHQC™ technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015, All Rights Reserved.
Java är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller deras dotterbolag.
Adobe, PostScript och PostScript-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logotypen är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee och logotypen för McAfee är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör McAfee LLC i USA och i andra länder. Alla övriga varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Copyright © 2018 McAfee LLC
Alla varumärken och produktnamn som förekommer i det här dokumentet är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive ägare.
All other trademarks are the property of their respective owners.

V_211207
9HUY-006