Tableau de grammage

Fin
Fin (52 g/m2 à 63 g/m2)
Ordinaire
Ordinaire 1 (64 g/m2 à 79 g/m2)
Ordinaire 2 (80 g/m2 à 90 g/m2)
Ordinaire 3 (91 g/m2 à 105 g/m2)
Épais
Épais 1 (106 g/m2 à 128 g/m2)
Épais 2 (129 g/m2 à 150 g/m2)
Épais 3 (151 g/m2 à 180 g/m2)
Épais 4 (181 g/m2 à 220 g/m2)
Épais 5 (221 g/m2 à 256 g/m2)
Épais 6 (257 g/m2 à 300 g/m2)
Épais 7 (301 g/m2 à 325 g/m2)
Épais 8 (326 g/m2 à 350 g/m2)
Couché (Recto/Recto verso/mat)
Fin couché 3 (70 g/m2 à 79 g/m2)
Fin couché 2 (80 g/m2 à 90 g/m2)
Fin couché 1 (91 g/m2 à 105 g/m2)
Couché 1 (106 g/m2 à 128 g/m2)
Couché 2 (129 g/m2 à 150 g/m2)
Couché 3 (151 g/m2 à 180 g/m2)
Couché 4 (181 g/m2 à 220 g/m2)
Couché 5 (221 g/m2 à 256 g/m2)
Couché 6 (257 g/m2 à 300 g/m2)
Couché 7 (301 g/m2 à 325 g/m2)
Couché 8 (326 g/m2 à 350 g/m2)
9520-021