Automatický výber vhodného zdroja papiera pre konkrétnu funkciu

Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkciu automatického výberu papiera pre každý zdroj papiera. Ak je táto funkcia nastavená na možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie pre každú tlačovú úlohu zdroj papiera, v ktorom je vložený papier s vhodnou veľkosťou. Keď sa minie papier vo vybratom zdroji papiera, táto funkcia umožňuje nepretržitú tlač prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený papier s rovnakou veľkosťou.
Vždy špecifikujte možnosť <Zap.> aspoň pre jeden zo zdrojov papiera. Ak pre všetky zdroje papiera špecifikujete možnosť <Vyp.>, nebudete môcť dokončiť postup nastavenia.
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>  <Aut. výber zdroja papiera>.
3
Vyberte funkciu.
Možnosť <Iné> umožňuje vykonať nastavenia pre zdroj papiera, ktorý sa používa na realizáciu výstupov hlásení.
Ak nastavíte položku <Optimálna produktivita> na možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky prepne z jedného zdroja papiera na druhý, keď sa minie papier z prvého zdroja.
4
Vyberte možnosť <Zap.> pre každý zdroj papiera, ktorý sa má vyberať automaticky.
Ak ste v kroku 3 vybrali možnosť <Tlačiareň>
Nastavte, či sa má viac zdrojov papiera združiť do skupiny. Ak je nastavené združovanie zdrojov papiera do skupín, výber zdroja papiera v rámci skupiny sa vykoná automaticky, keď pri tlači špecifikujete akýkoľvek zdroj papiera, ktorý patrí do danej skupiny. Ak chcete špecifikovať združovanie zdrojov papiera do skupín, vyberte možnosť <Nastavenia skupiny> , nastavte položku <Použiť skupinu> na možnosť <Zap.> vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať daný zdroj papiera vyberte možnosť <Použiť>.
95FU-026