Nastavenie zvuku

Zariadenie používa zvukovú signalizáciu v rôznych situáciách, napríklad pri stláčaní tlačidiel ovládacieho panela, prípadne pri výskyte poruchy. Môžete špecifikovať, či sa má každý zvuk nastaviť individuálne.
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia hlasitosti>.
3
Vyberte nastavenie  vyberte možnosť <Zap.> alebo <Vyp.>.
Položky nastavenia
Opis
<Tón pri vložení>
Zvuk vydávaný zakaždým, keď sa stlačí tlačidlo na ovládacom paneli
<Tón pri nesprávnom vložení>
Zvuk vydávaný pri vykonaní neplatnej operácie tlačidiel alebo pri zadaní čísla mimo platného rozsahu nastavenia
<Tón požiadav. výmeny kaz.>
Zvuk vydávaný pri poklese tonera na nízku úroveň
<Tón výstrahy>
Zvuk vydávaný v prípade poruchy, napríklad pri zachytení papiera alebo prevádzkovej chybe
<Tón na konci úlohy>
Zvuk vydávaný pri dokončení operácie, napríklad dokončení tlače
<Tón režimu spánku>
Zvuk vydávaný pri prechode zariadenia do režimu spánku alebo pri vypnutí zariadenia, ak nastavíte položku <Nastavenia rýchl. spust. pre hl. napáj.> na možnosť <Zap.>. (V závislosti od situácií sa zariadenie nespustí rýchlo a tón nezaznie.)
<Tón pri prihlásení>
Zvuk vydávaný pri úspešnom prihlásení
95FU-02A