Správa dát

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Import/Export>
<Import z pamäte USB>
<Áno>, <Nie>
<Heslo>
Nie
Nie
<Export na pamäť USB>
<Heslo>
Nie
Nie
<Zakázať import/export z webovej služby>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Inicializovať nastavenia siete>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
<Inicializ. všetky nast. bez nast. siete>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
95FU-06Y