Správa zariadení

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia informácií o zariadení>
<Názov zariadenia>
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Miesto>
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť stav úlohy pred overením>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>
<Tlač>: <Vyp.>, <Zap.>
<Prijať>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť výpis úloh>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Vyp.>:
<Zís. výp. cez SW spr.>: <Nepovoliť>, <Povoliť>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť výpis auditu>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať výpis overenia siete>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť prístup zástupcu servisu>
<Vyp.>, <Vyp. (potr. over.)>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<In. o sp. ma. v rá. vz. UR/Ton. St. nas.>
<Zob. tlač. na zak. spot. mat. vo vzd. UR>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenie Toner Status>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Zob.tl. na zak.sp.mat.>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať inicializáciu hesla správcu>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
Nie
<Obmedziť oper. špeciál. režimu>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Originálny režim Canon>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
Nie
95FU-06W