Správa užívateľov

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Správa overovania>
<Nastaviť heslo správcu>
(Maximálne 32 znakov)
Áno
C
Authentication User Management
<Nastaviť PIN správcu>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>: Kód PIN (max. 7 číslic)
<Nastav. informácií o správcovi systému>
<ID a PIN správcu systému>, <Meno správcu syst.>, <E-mailová adresa>, <Kontaktné informácie>, <Komentár>
Áno
C
Department ID Management Settings
Keď je vybratá položka <ID a PIN správcu systému>:
<ID správcu systému>: 7654321 (max. sedem číslic)
<Kód PIN správcu syst.>: 7654321 (max. sedem číslic)
<Správa ID oddelení>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Department ID Management Settings
95FU-06U