Upozornění

IPv6Ready Logo

 
Sada protokolů, kterou disponuje tento stroj, získala označení IPv6 Ready (Fáze 2), jak ustanovilo fórum IPv6.

Likvidace použitých tonerových kazet

V zájmu ochrany životního prostředí a efektivnějšího využívání zdrojů podporuje společnost Canon využití a recyklaci použitých tonerových kazet. Prosíme vás o spolupráci při využití tonerových kazet (opětovném využití zdrojů). Další informace o opětovném využití zdrojů najdete na webu společnosti Canon:
global.canon/ctc
Při likvidaci tonerových kazet je zabalte do původního obalu, aby nedošlo k úniku toneru, a kazety zlikvidujte v souladu s místními pravidly.

Směrnice EU OEEZ a o bateriích

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je‑li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete‑li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

Instalace

Pokud zjistíte, že provoz zařízení je v některých provozních režimech nebo v daném prostředí hlučný, doporučujeme zařízení instalovat na jiném místě než ve vaší kanceláři.
Pokud se teplota v místnosti, kde je zařízení umístěno, rychle zvýší, nebo je-li zařízení přesunuto z chladného, suchého místa do teplého, vlhkého prostředí, mohou se uvnitř zařízení vytvářet kapičky vody (kondenzace). Používání zařízení za těchto podmínek může mít za následek problémy jako zachycení papíru, špatná kvalita tisku nebo závady. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu dvou hodin před použitím.
Zařízení vybavená úložným zařízením, například pevným diskem, nemusejí ve vysokých nadmořských výškách (3 000 metrů nad mořem nebo výše) fungovat správně.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. SPOLEČNOST CANON INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
Pokud se vám nedaří zobrazit příručku ve formátu PDF, stáhněte si aplikaci Adobe Acrobat Reader z webu Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Autorská práva

Bez předchozího souhlasu je reprodukce obsahu tohoto dokumentu nebo jakékoli jeho části zakázána.

Ochranné známky

„MEAP“ je ochranná známka společnosti CANON Inc., která se vztahuje k „aplikační platformě“ pro multifunkční a jednoúčelové tiskárny Canon.
Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions..

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/ebo dalších zemích. Apple, AppleTalk, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, která se používá na základě licence.

Google Chrome a Android jsou ochranné známky společnosti Google LCC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.

Technologie OCR od společnosti I.R.I.S., copyright 1987–2015, všechna práva vyhrazena. Technologie komprese
iHQC™ od společnosti I.R.I.S., copyright 2007–2015, všechna práva vyhrazena. Technologie PDF-iHQC™, XPS-iHQC™ od společnosti I.R.I.S., copyright 2007–2015, všechna práva vyhrazena.
Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle a/nebo jejích přidružených společností.
Adobe, PostScript a logo PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logo PDF je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logo McAfee a logo McAfee jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti McAfee LLC v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Copyright © 2018 McAfee LLC
Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
Všechny názvy značek a produktů, které se nacházejí v této příručce, jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných vlastníků.
All other trademarks are the property of their respective owners. 
A38Y-01S