Gegevens van gebruikersinstellingen verwijderen

U kunt onnodige gegevens over gebruikersinstellingen verwijderen. Gegevens over gebruikersinstellingen is een soort tabel met gegevens over waar en welke instellingen voor gebruikers zijn geconfigureerd. Instellingeninformatie wordt automatisch geregistreerd, en sommige gegevens moeten handmatig worden verwijderd omdat ze blijven staan nadat de gebruiker is verwijderd. Om gegevens over gebruikersinstellingen te verwijderen, logt u met beheerdersbevoegdheden in op de Remote UI (UI op afstand). Merk echter op dat het misschien niet mogelijk is om instellingengegevens te verwijderen voor de gebruiker die een MEAP-toepassing gebruikt.
U kunt ook instellen dat gebruikersinstellingen automatisch worden verwijderd wanneer de maximaal registreerbare hoeveelheid informatie is bereikt. <Actie bij overschrijding max. aantal gebruikers>
Voor informatie over de maximale hoeveelheid gebruikersinstellingen die kunnen worden geregistreerd, raadpleegt u Systeemspecificaties.
De gebruikersinformatie die beheer van informatie over gebruikersinstellingen kan koppelen aan gebruikersverificatie is als volgt:
Informatie over sleutelketens (Gebruikers beheren)
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [User Setting Information Management Service] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Verwijder gegevens over gebruikersinstellingen.
De instellingengegevens voor alle gebruikers verwijderen
Klik op [Delete All User Setting Information]  [Yes].
De instellingengegevens voor individuele gebruikers verwijderen
1
Klik op [Select User and Delete Setting Information].
2
Schakel het selectievakje in voor de gebruiker met de instellingengegevens die u wilt verwijderen, en klik op [Delete] [Yes].
De gedeelde instellingengegevens van alle gebruikers verwijderen
Klik op [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
De instellingengegevens voor alle gebruikersgroepen verwijderen
Klik op [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
De instellingengegevens voor individuele gebruikersgroepen verwijderen
1
Klik op [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Schakel het selectievakje in voor de gebruikersgroep met de instellingengegevens die u wilt verwijderen, en klik op [Delete] [Yes].
De gewijzigde gebruikersinformatie is van kracht wanneer de machine opnieuw is gestart. Het kan even duren tot de oude gebruikersinformatie verwijderd is. Wacht even en start de machine opnieuw op.
A392-0F1