Bekräfta mottagare före sändning

Ange inställningar för att visa en skärm där faxmottagaren måste bekräftas före sändning. Genom att bekräfta att det inte har blivit något misstag, utan att angiven mottagare och information är rätt, förhindras oavsiktlig sändning.
Välj när bekräftelseskärmen ska visas
När mottagare anges med ett kortnummer
När en mottagare anges med ett kortnummer visas den registrerade mottagaren och mottagarnamnet på bekräftelseskärmen. Om en grupp mottagare har registrerats på kortnumret visas gruppnamnet och antalet mottagare.
När du skickar fax
När du trycker på [Start] för att skicka fax visas en skärm för att bekräfta mottagaren. Ange om skärmen endast ska visas vid sändning till flera mottagare (gruppsändning) eller varje gång som fax skickas.
När du anger ett faxnummer med siffertangenterna
När du anger ett faxnummer med siffertangenterna och trycker på [Start] visas en skärm där du ska ange numret en gång till. Om du anger fler mottagare visas var och en innan du anger nästa.
 
I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar med fjärranvändargränssnittet på en dator.
Välj [Meny] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Välj sedan [Funktionsinställn.] för att ange inställningarna. [Gemensamma inställningar] (Pekskärmsmodell)/[Bekräfta angivet faxnummer]
Du måste ha administratörsbehörighet.
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Sändningsinställningar].
Skärmen [Sändningsinställningar] visas.
4
Ange inställningen så att skärmen för att bekräfta mottagaren visas.
Visa skärmen då mottagare anges med ett kortnummer
1
Klicka på [Gemensamma inställningar] [Redigera].
Skärmen [Redigera gemensamma inställningar] visas.
2
Markera kryssrutan [Bekräfta vid användning av snabbval/kodad sändning] i [Gemensamma inställningar].
3
Klicka på [OK].
När du vill visa skärmen då fax skickas
1
Klicka på [Gemensamma inställningar] [Redigera].
Skärmen [Redigera gemensamma inställningar] visas.
2
Välj kryssrutan [Bekräfta mottagare före sändning] i [Gemensamma inställningar] och välj vad som ska visas.
3
Klicka på [OK].
Visa skärmen då ett faxnummer anges med siffertangenterna
1
Klicka på [Faxsändningsinställningar] [Redigera].
Skärmen [Redigera faxmottagningsinställningar] visas.
2
Markera kryssrutan [Bekräfta angivet faxnummer] i [Grundinställningar].
3
Klicka på [OK].
5
Logga ut från fjärranvändargränssnittet.
975A-06S