Keskkonnateave, eeskirjad ja standardid

IPv6 valmis logo

 
Toote protokollipinul on IPv6 Forumi poolt kehtestatud IPv6 Ready Logo Phase-2.

KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 801/2013 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1275/2008) nõutav tooteteave

Printeri energiatarve võrguühendusega ooterežiimis, kui kaabelvõrgu pordid on ühendatud ja kõik traadita võrgu pordid on aktiveeritud (kui need on samaaegselt saadaval).
Mudeli nimi
Printeri energiatarve võrguühendusega ooterežiimis
MF275dw / MF272dw
3,0 W või vähem
Ülaltoodud väärtused on juhuslikult valitud printeri tegelikud väärtused ning võivad seega kasutatava printeri väärtustest erineda. Selle näitaja korral pole valikulised võrgupordid ühendatud või aktiveeritud.

WEEE ning patarei- ja akudirektiivid

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata.
Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär.
Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt.
Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Kasutatud toonerikassettide kõrvaldamine

Keskkonna kaitsmiseks ja ressursside tõhusamaks kasutamiseks edendab Canon kasutatud toonerikassettide taaskasutamist ja ringlussevõttu. Tehke koostööd toonerikassettide taastamisel (ressursside taaskasutamine). Lisateavet ressursside taaskasutamise kohta leiate Canoni veebisaidilt:
global.canon/ctc
Toonerikassettide utiliseerimisel pakkige need originaalpakendisse, et vältida tooneri laialivalgumist, ja kõrvaldage kassetid vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele.
975F-0EK